Δραστηριότητες Σωματείων

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Μου­σι­κή. Μια γλώσ­σα που τη μιλά­με όλοι και την μετα­φρά­ζου­με ανά­λο­γα με τα βιώ­μα­τά μας και την ψυχο­σύν­θε­σή μας.

ΠΕΖΟΠΟΡΕΙΑ – ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

Ορει­νή πεζο­πο­ρία και ορει­βα­σία στον πανέ­μορ­φο φυσι­κό όγκο της πατρί­δας μας αλλά και στα χνά­ρια της ιστορίας,των παρα­δό­σε­ων, των αγώ­νων του λαού μας.

ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Προ­βο­λές ται­νιών με προ­ο­δευ­τι­κό και ταξι­κό κοι­νω­νι­κό περιε­χό­με­νο που αντα­να­κλούν ζωντα­νά την καθη­με­ρι­νό­τη­τα. Ται­νί­ες που προ­βλη­μα­τί­ζουν, εμπνέ­ουν, διδά­σκουν και διε­γεί­ρουν συνει­δή­σεις. Βρα­διές ψυχα­γω­γί­ας και πολύ­μορ­φης δημιουρ­γί­ας.

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ανά­γκη και δικαί­ω­μα στη δια­μόρ­φω­ση της προ­σω­πι­κό­τη­τας. Καλ­λιερ­γούν αγω­νι­στι­κές αξί­ες, συλ­λο­γι­κό­τη­τα, αλλη­λεγ­γύη, πάλη ενά­ντια στο ρατσι­σμό.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μια μονα­δι­κή εμπει­ρία, ένα ταξί­δι στο σανί­δι μέσα από την ερμη­νεία ηρώ­ων της παγκό­σμιας δρα­μα­τουρ­γί­ας, ντυ­μέ­νοι με το μαγι­κό φως της σκη­νής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μπες στον μαγι­κό κόσμο της φωτο­γρα­φί­ας με τρό­πο που οι χίλιες λέξεις να είναι λίγες.….

VIDEO EDITING

Η τέχνη της ψηφια­κής σκη­νο­θε­σί­ας (video editing). Το σύγ­χρο­νο δημιουρ­γι­κό εργα­λείο στα χέρια των εργα­ζο­μέ­νων για την προ­βο­λή των θέσε­ων & των διεκ­δι­κή­σε­ών τους.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Απο­μα­κρύ­νει από τον άνθρω­πο κάθε μορ­φή προ­κα­τά­λη­ψης, φανα­τι­σμού και δογ­μα­τι­σμού, εμπά­θειας και σκο­πι­μο­τή­των. Για αθλη­τές που σέβο­νται τη δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα, ανα­γνω­ρί­ζουν την υπε­ρο­χή του συνα­θλη­τή, θέτουν εαυ­τόν σε διαρ­κή αυτο­βελ­τί­ω­ση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ενί­σχυ­ση γνώ­σε­ων και εμπει­ρί­ας σε αντι­κεί­με­να τεχνι­κής φύσε­ως από όλους τους κλά­δους.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Για μια πραγ­μα­τι­κή κατα­νό­η­ση των δια­φο­ρε­τι­κών και ξεχω­ρι­στών πολι­τι­σμών που «χρω­μα­τί­ζουν» τον πλα­νή­τη μας.

ΧΟΡΟΣ

Ο πλη­ρέ­στε­ρος και αμε­σό­τε­ρος τρό­πος έκφρα­σης συναι­σθη­μά­των και δημιουρ­γί­ας. Καλ­λιερ­γεί φαντα­σία και ομα­δι­κό­τη­τα συν­δυά­ζο­ντας την μου­σι­κή, την οπτι­κή και την κινη­σιο­λο­γι­κή αντί­λη­ψη.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Γλώσ­σες Προ­γραμ­μα­τι­σμού, Δίκτυα & Τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, Λει­τουρ­γι­κά Συστή­μα­τα. Σύγ­χρο­να επι­στη­μο­νι­κά αντι­κεί­με­να για όλους. Διείσ­δυ­ση στο μέλ­λον της παρα­γω­γής και των υπη­ρε­σιών.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το φαγη­τό και το γλυ­κό μπο­ρεί να είναι και φτη­νό και γρή­γο­ρο και υγιει­νό. Προ­πα­ντός όμως μπο­ρεί να είναι ξύπνη­μα αισθή­σε­ων και δίαυ­λος επι­κοι­νω­νί­ας.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ένα ισχυ­ρό μέσο ψυχα­γω­γί­ας, μόρ­φω­σης, προ­βλη­μα­τι­σμού, αλλά και χει­ρα­γώ­γη­σης. Μοντάζ, εικό­να ήχος ικα­νά να διε­γεί­ρουν το συναί­σθη­μα, να ανα­δεί­ξουν την αλή­θεια ή να την αλλοιώ­σουν.