ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Το ΠΑΜΕ χαι­ρε­τί­ζει τους χιλιά­δες εργά­τες, νεο­λαί­ους, άνερ­γους, συντα­ξιού­χους, γυναί­κες και μετα­νά­στες, τους αγρό­τες, τους αυτα­πα­σχο­λού­με­νους που δια­δή­λω­σαν χτες σε όλη τη χώρα και συμ­με­τεί­χαν μαζι­κά στις πρω­το­μα­γιά­τι­κες απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους σε κάθε κλά­δο, όπως γύρι­σαν την πλά­τη στη συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία, να μην παγι­δευ­τούν, να μην δώσουν εμπι­στο­σύ­νη στην κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, στη ΝΔ και στα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, να προ­σπε­ρά­σουν τους εκβια­σμούς, τις υπο­σχέ­σεις και τις νέες απά­τες όλων αυτών που με απο­κλει­στι­κό συμ­φέ­ρον την προ­στα­σία των κερ­δών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, επι­διώ­κουν να ξεγε­λά­σουν τους εργα­ζό­με­νους μπρο­στά στις εκλο­γές.

Καλού­με όλους τους συνα­δέλ­φους να απα­ντή­σουν αγω­νι­στι­κά με τη συμ­με­το­χή τους στους διεκ­δι­κη­τι­κούς αγώ­νες, με την οργά­νω­ση στα σωμα­τεία τους. Μόνο έτσι θα μπει στο περι­θώ­ριο η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία στη ΓΣΕΕ, που έχει κάτσει στο σβέρ­κο των της εργα­τι­κής τάξης, που φέρ­νει μέσα στις γραμ­μές των συν­δι­κά­των, την εργο­δο­σία και τους ανθρώ­πους της.

Η χτε­σι­νή γύμνια τους στις πρω­το­μα­γιά­τι­κες συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα, είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή της πλή­ρους απα­ξί­ω­σης τους από τους εργα­ζό­με­νους σε κάθε κλά­δο και χώρο δου­λειάς. Είναι μέρος του προ­βλή­μα­τος που βιώ­νει η εργα­τι­κή τάξη και αυτό τους το ανα­γνω­ρί­ζει κάθε μέρα και πιο ξεκά­θα­ρα. Και ποιόν περί­με­ναν άρα­γε να έρθει στις συγκε­ντρώ­σεις τους? Τους εργα­ζό­με­νους από τις τρά­πε­ζες και τους εργο­λα­βι­κούς από τα πετρέ­λαια που τους αρνή­θη­καν την προ­κή­ρυ­ξη απερ­γί­ας για να συνε­χί­σουν τον αγώ­να τους. Τους εργα­ζό­με­νους από τον ιμα­τι­σμό που τους απο­λύ­ουν τα ίδια τα συν­δι­κα­λι­στι­κά στε­λέ­χη τους αν μιλή­σουν για διεκ­δι­κή­σεις. Τους 90 απο­λυ­μέ­νους από την ΕΥΑΘ που τους είπαν «μακριά από το ΠΑΜΕ», δικα­στι­κά θα βρεί­τε το δίκιο σας. Τους εκα­το­ντά­δες στο εμπό­ριο που τους έσερ­νε η εργο­δο­σία να ψηφί­ζουν τον εκλε­κτό της (ΣΥΡΙΖΑ). Τους εκα­το­ντά­δες που έσερ­ναν (ΠΑΣΚΕ) να ψηφί­σουν σε σωμα­τείο μαϊ­μού εκβιά­ζο­ντας τους ότι αλλιώς δεν θα πάρουν την κάρ­τα του ΟΑΣΘ. Τους εργα­ζό­με­νους σε εργο­στά­σιο του μετάλ­λου που στέ­λε­χος τους (ΔΑΚΕ) κάλε­σε μπρά­βους και αστυ­νο­μία να διώ­ξουν μέλη του ΠΑΜΕ που προ­πα­γάν­δι­ζαν πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία. Τους χιλιά­δες εργο­λα­βι­κούς από όλους τους κλά­δους που ΟΛΟΙ τους μαζί αρνού­νται να γρά­ψουν στα σωμα­τεία για να δια­τη­ρή­σουν προ­νό­μια εύνοιας από την εργο­δο­σία. Τους χιλιά­δες που έχα­σαν τη δου­λειά τους από τα εργο­στά­σια που έκλει­σαν (Ιμα­τι­σμό, Χαλυ­βουρ­γείο) και αυτά που πάνε για κλεί­σι­μο (ΕΛΒΟ, ΖΑΧΑΡΗ) με τους ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ(ΕΑΚ) να καλούν τους εργα­ζό­με­νους να το «βου­λώ­σουν» για να μη χάσουν τα πάντα (απο­ζη­μί­ω­ση) την ώρα που οι ταξι­κές δυνά­μεις καλού­σαν και καλούν σε αγώ­να για τη λει­τουρ­γία των εργο­στα­σί­ων με ευθύ­νη του κρά­τους και για την κάλυ­ψη των λαϊ­κών ανα­γκών?

Έ αν περί­με­ναν έστω και έναν από όλους αυτούς, έχουν μεγά­λο θρά­σος.….…

Σήκω­σαν και πάλι κουρ­νια­χτό, προ­βο­κά­τσιες, κατη­γο­ρί­ες προς το ΠΑΜΕ. Τα στε­λέ­χη τους φιλο­ξε­νού­νται καθη­με­ρι­νά στα ΜΜΕ ψέλ­νουν το ίδιο τρο­πά­ρι ότι το ΠΑΜΕ είναι κομ­μα­τι­κός στρα­τός με ανθρώ­πους που δεν έχουν σχέ­ση με το κίνη­μα.

Η εικό­να από την χτε­σι­νή συγκέ­ντρω­ση του ΕΚΘ (φωτό) δεί­χνει όλους τους καμιά εκα­το­στα­ριά ακομ­μά­τι­στους που παρευ­ρέ­θη­καν εκεί, όλη την αφρό­κρε­μα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής με τους παρα­τρε­χά­με­νους τους για προ­ε­κλο­γι­κό αγώ­να. Μόνο εργά­τες και εκλεγ­μέ­νους συν­δι­κα­λι­στές αδυ­να­τεί κανείς να βρει σε αυτή τη συγκέ­ντρω­ση.

Απευ­θύ­νου­με κάλε­σμα προς όλους τους εργα­ζό­με­νους, τα συν­δι­κά­τα και τους συν­δι­κα­λι­στές που θέλουν να αλλά­ξει η κατά­στα­ση στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, να σπά­σει το από­στη­μα της εργο­δο­σί­ας και του εργα­το­πα­τε­ρι­σμού. Να σηκώ­σουν ανά­στη­μα, να κάνουν το βήμα και να περ­πα­τή­σου­με μαζί τον όμορ­φο δρό­μο του αγώ­να, της σύγκρου­σης με τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, της πάλης για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο.

 

Ζήτω η 1η Μάη και η παγκόσμια εργατική τάξη! 

Ζήτω η φιλία και η αλληλεγγύη των λαών!   

Σχετικές δημοσιεύσεις