ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ

Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός υλο­ποιεί τις «μετα­μνη­μο­νια­κές» δεσμεύ­σεις της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης. Απο­δέ­χε­ται την ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία, τα ενι­σχυ­μέ­να πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα, που βγαί­νουν από το ξεζού­μι­σμα και φορο­λό­γη­ση του εργα­ζό­με­νου λαού. Οδη­γούν τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό σε μεγα­λύ­τε­ρη φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στην ΛΑΡΚΟ

Το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του και στη­ρί­ζει τον δίκαιο αγώ­να των συνα­δέλ­φων στην ΛΑΡΚΟ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ