Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης – Αλληλεγγύη στο αγώνα των εργαζομένων στον ΟΤΕ.

Αλλη­λεγ­γύη στο αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων στον ΟΤΕ. Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει! Αξιο­ποιώ­ντας το τερά­στιο αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που έχουν δια­σφα­λί­σει…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τρομοκρατία, αυταρχισμό και Αστυνομία επιστρατεύει η εργοδοσία – Συλλήψεις πέντε συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη

Καλού­με τα Συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους να γίνουν ασπί­δα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στον όμι­λο ΟΤΕ, για­τί ο αγώ­νας που δίνουν για υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης αφο­ρά όλη την εργα­τι­κή τάξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στην ΛΑΡΚΟ

Το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του και στη­ρί­ζει τον δίκαιο αγώ­να των συνα­δέλ­φων στην ΛΑΡΚΟ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ