Μαζικά, μαχητικά, θα επιδιώξουμε συνέδριο της ΓΣΕΕ ανοιχτό απέναντι στην εργατική τάξη

Το σωμα­τείο γρα­φι­κών τεχνών τύπου και χάρ­του κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας χαι­ρε­τί­ζει όλους τους συνα­δέλ­φους που συμ­με­τεί­χα­νε στην απερ­γία στης  18/2, όλους…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα «νόμιμα πολιτικά σκάνδαλα» συνεχίζονται και από τη διοίκηση Ζέρβα

Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών του μηχα­νουρ­γεί­ου είναι ένα από τα νόμι­μα πολι­τι­κά σκάν­δα­λά τους, που βασί­ζε­ται στους νόμους και την πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ

Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός υλο­ποιεί τις «μετα­μνη­μο­νια­κές» δεσμεύ­σεις της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης. Απο­δέ­χε­ται την ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία, τα ενι­σχυ­μέ­να πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα, που βγαί­νουν από το ξεζού­μι­σμα και φορο­λό­γη­ση του εργα­ζό­με­νου λαού. Οδη­γούν τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό σε μεγα­λύ­τε­ρη φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛEIΣ?

Συνα­δελ­φοι εχου­με ευθυ­νη απε­να­ντι στον εαυ­το μας και τα παι­δια μας. Δεν είναι μονο­δρο­μος να ζου­με με το αγχος αν θα σχο­λα­σου­με σωοι και αβλα­βεις για το πενι­χρο μερο­κα­μα­το που περ­νου­με.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ