Τρομοκρατία, αυταρχισμό και Αστυνομία επιστρατεύει η εργοδοσία – Συλλήψεις πέντε συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη

Καλού­με τα Συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους να γίνουν ασπί­δα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στον όμι­λο ΟΤΕ, για­τί ο αγώ­νας που δίνουν για υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης αφο­ρά όλη την εργα­τι­κή τάξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΘ 2019 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η πάλη των εργα­ζο­μέ­νων, για δου­λειά με όρους και μισθούς που θα μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις πραγ­μα­τι­κές μας ανά­γκες, είναι μπρο­στά μας και μας χρειά­ζε­ται όλους στο πόδι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης είναι Επιτακτική Ανάγκη

Η ανά­πτυ­ξή, η κερ­δο­φο­ρία, οι επεν­δύ­σεις που υπό­σχο­νται σημε­ρι­νές και επί­δο­ξες κυβερ­νή­σεις, προ­ϋ­πο­θέ­τουν το τσά­κι­σμα των δικαιω­μά­των μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Το ΠΑΜΕ χαι­ρε­τί­ζει τους χιλιά­δες εργά­τες, νεο­λαί­ους, άνερ­γους, συντα­ξιού­χους, γυναί­κες και μετα­νά­στες, τους αγρό­τες, τους αυτα­πα­σχο­λού­με­νους που δια­δή­λω­σαν χτες σε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ

Το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για το ασφα­λι­στι­κό, που παρου­σί­α­σε ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας και διέρ­ρευ­σε στον Τύπο, συνι­στά εφιαλ­τι­κό σενά­ριο για τους σημε­ρι­νούς και μελ­λο­ντι­κούς συντα­ξιού­χους.

Τον αντια­σφα­λι­στι­κό αυτό δρό­μο της κυβέρ­νη­σης μόνο οι εργα­ζό­με­νοι και τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα με την πάλη και την συμ­μα­χία τους μπο­ρούν να τον φρά­ξουν, να εμπο­δί­σουν αυτά και τα αντια­σφα­λι­στι­κά μέτρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σήμε­ρα, τον 21ο αιώ­να, έπρε­πε να μιλά­με για το πώς θα βελ­τιώ­νε­ται η ζωή μας προς το καλύ­τε­ρο και αυτά που είχα­με να τα κάνου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρα και πιο καλά, έτσι που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας. Οι ανά­γκες όμως του αντα­γω­νι­σμού των εται­ρειών και η επι­δί­ω­ξή τους διαρ­κώς για περισ­σό­τε­ρο κέρ­δος μας επα­να­φέ­ρουν τους όρους και την ποιό­τη­τα ζωής παλαιό­τε­ρων χρό­νων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηλά το κεφά­λι, τώρα όλοι στον αγώ­να, να ορί­σου­με εμείς οι ίδιοι τις ζωές μας, να γίνου­με εμείς οι πρω­τα­γω­νι­στές των εξε­λί­ξε­ων. Συνά­δελ­φε θυμή­σου: όποια κατά­κτη­ση, όποιο δικαί­ω­μα απέ­κτη­σε ποτέ ο λαός, όπως και η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, είναι απο­τέ­λε­σμα των σκλη­ρών αγώ­νων και ανα­με­τρή­σε­ων του ίδιου του λαού, τίπο­τα δεν του χαρί­στη­κε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση συμμετοχής στην Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη 2016

Δε θα παρα­δώ­σου­με την ασφά­λι­ση μας στα κορά­κια των ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών και των μεγα­λε­μπό­ρων της υγεί­ας! Το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο δε διορ­θώ­νε­ται! Μόνο ανα­τρέ­πε­ται! Αρκε­τά πια με τα άθλια ψέμα­τα της κυβέρ­νη­σης και των παπα­γά­λων τους! Αρκε­τά με την κοροϊ­δία και τις απά­τες τους!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2