Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Η συμ­με­το­χή σου στην εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή μας συνέ­λευ­ση στις 24/1 , αλλά και στις εκλο­γές στις 4−5−6−7 του Φλε­βά­ρη θα παί­ξει τερά­στιο ρόλο. Είναι συμ­με­το­χή που δυνα­μώ­νει και εσέ­να αλλά και το σωμα­τείο.

Κάνε το βήμα :

  • Γρά­ψου στο σωμα­τείο
  • Ενί­σχυ­σε το με τη παρου­σία σου και τη ψήφο σου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο Δ.Σ. του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας

Τη Δευ­τέ­ρα 11/01/2016 συγκρο­τή­θη­κε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Σωμα­τεί­ου Μισθω­τών Τεχνι­κών Μακε­δο­νί­ας και απο­φά­σι­σε την νέα του σύν­θε­ση, όπως προ­έ­κυ­ψε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ