Σύσκεψη για τις εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση στις 13 Γενάρη

Το μεγά­λο μέτω­πο της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης μας αφο­ρά όλους. Από τους νέους εργα­ζό­με­νους ως τους συντα­ξιού­χους. Το Ασφα­λι­στι­κό δεν είναι μόνο το δικαί­ω­μα στη σύντα­ξη. Αφο­ρά την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων και των οικο­γε­νειών τους, την Υγεία – Πρό­νοια, αφο­ρά τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες, τους αγρό­τες, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες ΕΒΕ, συνο­λι­κά όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛEIΣ?

Συνα­δελ­φοι εχου­με ευθυ­νη απε­να­ντι στον εαυ­το μας και τα παι­δια μας. Δεν είναι μονο­δρο­μος να ζου­με με το αγχος αν θα σχο­λα­σου­με σωοι και αβλα­βεις για το πενι­χρο μερο­κα­μα­το που περ­νου­με.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όχι άλλο αίμα συναδέλφων!

Καλού­με όλους τους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου  να παλέ­ψου­με και να βάλου­με μπρο­στά τις δικές μας ανά­γκες, για έναν κόσμο που το πιο σημα­ντι­κό θα είναι η ανθρώ­πι­νη ζωή και όχι οι άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας και το κυνή­γι του κέρ­δους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ

Το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για το ασφα­λι­στι­κό, που παρου­σί­α­σε ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας και διέρ­ρευ­σε στον Τύπο, συνι­στά εφιαλ­τι­κό σενά­ριο για τους σημε­ρι­νούς και μελ­λο­ντι­κούς συντα­ξιού­χους.

Τον αντια­σφα­λι­στι­κό αυτό δρό­μο της κυβέρ­νη­σης μόνο οι εργα­ζό­με­νοι και τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα με την πάλη και την συμ­μα­χία τους μπο­ρούν να τον φρά­ξουν, να εμπο­δί­σουν αυτά και τα αντια­σφα­λι­στι­κά μέτρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σήμε­ρα, τον 21ο αιώ­να, έπρε­πε να μιλά­με για το πώς θα βελ­τιώ­νε­ται η ζωή μας προς το καλύ­τε­ρο και αυτά που είχα­με να τα κάνου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρα και πιο καλά, έτσι που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας. Οι ανά­γκες όμως του αντα­γω­νι­σμού των εται­ρειών και η επι­δί­ω­ξή τους διαρ­κώς για περισ­σό­τε­ρο κέρ­δος μας επα­να­φέ­ρουν τους όρους και την ποιό­τη­τα ζωής παλαιό­τε­ρων χρό­νων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηλά το κεφά­λι, τώρα όλοι στον αγώ­να, να ορί­σου­με εμείς οι ίδιοι τις ζωές μας, να γίνου­με εμείς οι πρω­τα­γω­νι­στές των εξε­λί­ξε­ων. Συνά­δελ­φε θυμή­σου: όποια κατά­κτη­ση, όποιο δικαί­ω­μα απέ­κτη­σε ποτέ ο λαός, όπως και η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, είναι απο­τέ­λε­σμα των σκλη­ρών αγώ­νων και ανα­με­τρή­σε­ων του ίδιου του λαού, τίπο­τα δεν του χαρί­στη­κε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση συμμετοχής στην Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη 2016

Δε θα παρα­δώ­σου­με την ασφά­λι­ση μας στα κορά­κια των ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών και των μεγα­λε­μπό­ρων της υγεί­ας! Το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο δε διορ­θώ­νε­ται! Μόνο ανα­τρέ­πε­ται! Αρκε­τά πια με τα άθλια ψέμα­τα της κυβέρ­νη­σης και των παπα­γά­λων τους! Αρκε­τά με την κοροϊ­δία και τις απά­τες τους!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ!

Η φρο­ντί­δα για την Υγεία, την Πρό­νοια, τις συντά­ξεις είναι δικαί­ω­μα του λαού, βασι­κό συστα­τι­κό της ανά­πτυ­ξης και της κοι­νω­νι­κής προ­ό­δου. Η ανα­κοί­νω­ση των νέων μέτρων από την κυβέρ­νη­ση να απα­ντη­θεί αγω­νι­στι­κά. Η ασφά­λι­ση είναι δικαί­ω­μα!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με ψέματα, προκλήσεις και καταστολή προχωρά η κυβέρνηση στη διάλυση του Ασφαλιστικού!

Έπε­σε και το τελευ­ταίο φύλ­λο συκής! Με το προ­σχέ­διο του νέου ασφα­λι­στι­κού απο­κα­λύ­φθη­κε με τον πιο τρα­ντα­χτό τρό­πο για ποιούς η κυβέρ­νη­ση νομο­θε­τεί και ποιούς εξυ­πη­ρε­τεί και το νέο ασφα­λι­στι­κό. Απο­κα­λύ­φθη­κε ότι όποια «ανά­πτυ­ξη» προ­σμέ­νουν και επι­διώ­κουν να υπάρ­χει, αυτή θα πατή­σει πάνω στα συντρίμ­μια των εργα­τι­κών λαϊ­κών δικαιω­μά­των.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2