Πλαίσιο Διεκδικήσεων ΠΑΜΕ 2019 ‑2020

Διεκ­δι­κού­με:

 1. Κατάρ­γη­ση όλων των αντι­λαϊ­κών νόμων και μέτρων, των μνη­μο­νί­ων των ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ και των άλλων ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών. Αυξή­σεις στους μισθούς, στις συντά­ξεις, στις κοι­νω­νι­κές παρο­χές. Αμε­ση επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού στα 751 ευρώ. Κατάρ­γη­ση του αντερ­γα­τι­κού νόμου 4172/2013 με τον οποίο ο κατώ­τα­τος μισθός ρυθ­μί­ζε­ται με Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση. Να καταρ­γη­θεί όλο το αντερ­γα­τι­κό πλαί­σιο που αφο­ρά τις ΣΣΕ. Επα­να­φο­ρά της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας των ΣΣΕ για όλους τους εργα­ζό­με­νους. Να ισχύ­ουν για όλους, ανε­ξάρ­τη­τα από εργα­σια­κή σχέ­ση. Μόνι­μη στα­θε­ρή εργα­σία για όλους, με 7ωρο – 35ωρο – 5ήμερο, καθο­ρι­σμέ­νο ωρά­ριο με βάση τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις. Νομο­θε­τι­κή κατο­χύ­ρω­ση της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας.
 2. Απα­γό­ρευ­ση πλει­στη­ρια­σμών για την εργα­τι­κή – λαϊ­κή οικο­γέ­νεια. Κατάρ­γη­ση του νόμου που απε­λευ­θε­ρώ­νει τις κατα­σχέ­σεις για χρέη προς τις τρά­πε­ζες και το Δημό­σιο, ακό­μα και για 500 ευρώ. Πλή­ρης προ­στα­σία της κύριας κατοι­κί­ας.
 3. Αγώ­νας ενά­ντια στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, στην παρά­δο­ση του δημό­σιου πλού­του στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, στις απο­λύ­σεις και την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων, στην αύξη­ση τιμών για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια σε ηλε­κτρι­κό, νερό, εισι­τή­ρια, τηλέ­φω­νο, βασι­κά αγα­θά.
 4. Πλή­ρη κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ, των χαρα­τσιών, της φορο­λη­στεί­ας. Αφο­ρο­λό­γη­το ατο­μι­κό όριο 20.000 ευρώ, προ­σαυ­ξα­νό­με­νο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παι­δί. Να φορο­λο­γού­νται με 45% τα κέρ­δη και τα περιου­σια­κά στοι­χεία του μεγά­λου κεφα­λαί­ου.
 5. Αμε­ση κάλυ­ψη και επι­δό­τη­ση όλων των ανέρ­γων για όσο διαρ­κεί η ανερ­γία. Αύξη­ση του επι­δό­μα­τος ανερ­γί­ας στα 600 ευρώ, δηλα­δή στο 80% του κατώ­τα­του μισθού των 751 ευρώ που διεκ­δι­κεί το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα. Κανέ­νας άνερ­γος χωρίς ασφα­λι­στι­κή κάλυ­ψη. Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος, νερού, στα­θε­ρού τηλε­φώ­νου, σε ανέρ­γους, απλή­ρω­τους εργα­ζό­με­νους. Ανα­στο­λή κάθε υπο­χρέ­ω­σης προς τρά­πε­ζες και Δημό­σιο. Δια­γρα­φή των χρε­ών από τόκους. Οσο διαρ­κεί η ανερ­γία, οι άνερ­γοι και τα μέλη της οικο­γέ­νειάς τους να έχουν πλή­ρη και δωρε­άν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη, χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Ούτε ένα ευρώ από τα λεφτά των ανέρ­γων στα χέρια της εργο­δο­σί­ας. Να στα­μα­τή­σει η επι­δό­τη­ση των εργο­δο­τών με «ζεστό» χρή­μα.
 6. Απο­κλει­στι­κά δημό­σια δωρε­άν Υγεία. Κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης. Να γίνουν τώρα χιλιά­δες προ­σλή­ψεις στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, στα σχο­λεία, μόνι­μων, πλή­ρους απα­σχό­λη­σης υγειο­νο­μι­κών και εκπαι­δευ­τι­κών όλων των ειδι­κο­τή­των, για να καλυ­φθούν οι τερά­στιες ελλεί­ψεις σε Υγεία και Παι­δεία. Μονι­μο­ποί­η­ση των συμ­βα­σιού­χων, επι­κου­ρι­κών, ανα­πλη­ρω­τών. Να λει­τουρ­γή­σουν Κέντρα Υγεί­ας, κλι­νι­κές νοσο­κο­μεί­ων, όσες υπο­δο­μές έκλει­σαν λόγω περι­κο­πών.
 7. Αμε­σες προ­σλή­ψεις στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία, στους ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς, στο ΕΚΑΒ, σε κοι­νω­νι­κές δομές και ιδρύ­μα­τα Πρό­νοιας. Κατάρ­γη­ση των περι­κο­πών και των πλα­φόν στις δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις, στα φάρ­μα­κα, στα εμβό­λια, στις φυσι­κο­θε­ρα­πεί­ες και στις ιατρι­κές επι­σκέ­ψεις. Να παρέ­χο­νται σε όλους δωρε­άν με χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κρά­τος, με επι­στη­μο­νι­κά και όχι με λογι­στι­κά κρι­τή­ρια.
 8. Κανέ­να παι­δί έξω από τους παι­δι­κούς σταθ­μούς. Δωρε­άν σίτι­ση και στέ­γα­ση για όλους τους φοι­τη­τές και σπου­δα­στές σε σύγ­χρο­νες, ασφα­λείς εστί­ες.
 9. Υπο­δο­μές και μέτρα προ­στα­σί­ας του λαού. Αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, αντι­σει­σμι­κά, αντι­πυ­ρι­κά έργα εδώ και τώρα. Χωρίς καμία χρο­νο­τρι­βή να υπάρ­ξουν άμε­σος σχε­δια­σμός, γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση για την υλο­ποί­η­ση εκτε­τα­μέ­νων αντι­πλημ­μυ­ρι­κών και αντι­πυ­ρι­κών έργων με ευθύ­νη του κρά­τους, σε όλη τη χώρα.
 10. Να παρ­θούν μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων από κάθε φυσι­κό φαι­νό­με­νο. Οι εργο­δό­τες να καταρ­τί­σουν σχέ­διο δια­φυ­γής και διά­σω­σης από το χώρο εργα­σί­ας, το οποίο να δοκι­μά­ζε­ται τακτι­κά με ασκή­σεις. Αμε­σα να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί έλεγ­χος όλων των χώρων δου­λειάς από τις αρμό­διες κρα­τι­κές, περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες.
 11. Κατάρ­γη­ση όλων των αντια­σφα­λι­στι­κών νόμων. Κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην Ασφά­λι­ση. Κάλυ­ψη των απω­λειών σε συντά­ξεις, κύριες και επι­κου­ρι­κές. Να μην εφαρ­μο­σθεί και να καταρ­γη­θεί ο νόμος Κατρού­γκα­λου. Να μη γίνει ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός στις συντά­ξεις, να μην καταρ­γη­θεί η «προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά», να απο­δο­θούν χωρίς καθυ­στε­ρή­σεις, αιτή­σεις και προ­α­παι­τού­με­να τα παρα­κρα­τη­θέ­ντα ποσά. Κατώ­τε­ρη κύρια σύντα­ξη στα 600 ευρώ. Τα όρια ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης για τους μισθω­τούς, τους αγρό­τες, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους να μην ξεπερ­νούν τα 60 χρό­νια για τους άνδρες και τα 55 για τις γυναί­κες, τα 55 και τα 50 αντί­στοι­χα για τους εργα­ζό­με­νους στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγ­γέλ­μα­τα.
 12. Κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων που απε­λευ­θε­ρώ­νουν τις ομα­δι­κές απο­λύ­σεις. Να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα κάθε άμε­ση και έμμε­ση προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης και της εργο­δο­σί­ας για την κατάρ­γη­ση της απο­ζη­μί­ω­σης.
 13. Κατάρ­γη­ση των ελα­στι­κών μορ­φών απα­σχό­λη­σης και μετα­τρο­πή των συμ­βά­σε­ών τους σε αορί­στου χρό­νου. Να στα­μα­τή­σει το αίσχος των εργο­λα­βι­κών και υπερ­γο­λα­βι­κών εργα­ζο­μέ­νων.
 14. Λήψη όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων για την πρό­λη­ψη εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των και επαγ­γελ­μα­τι­κών ασθε­νειών, με ουσια­στι­κό έλεγ­χο της εργο­δο­τι­κής ευθύ­νης. Απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού και της υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής του ΣΕΠΕ και δημιουρ­γία κρα­τι­κού Σώμα­τος Τεχνι­κών Ασφα­λεί­ας και Για­τρών Εργα­σί­ας και υπη­ρε­σιών ΥΑΕ ενταγ­μέ­νων στο απο­κλει­στι­κά δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας.
 15. Υπε­ρά­σπι­ση και διεύ­ρυν­ση του θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλά­δους και ειδι­κό­τη­τες (σε ιδιω­τι­κό και δημό­σιο τομέα) που δου­λεύ­ουν σε ομοιο­γε­νείς συν­θή­κες, άμε­ση επα­νέ­ντα­ξη στο θεσμό των κλά­δων που εξαι­ρέ­θη­καν το 2011.
 16. Σωμα­τεία ανε­ξάρ­τη­τα, ελεύ­θε­ρα από το κρά­τος, την εργο­δο­σία και τους μηχα­νι­σμούς τους. Κατάρ­γη­ση των νόμων που επι­βάλ­λουν την παρέμ­βα­ση του κρά­τους στην εσω­τε­ρι­κή λει­τουρ­γία των σωμα­τεί­ων, στο δικαί­ω­μα στην απερ­γία και στη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση. Κανέ­νας συμ­βι­βα­σμός με το φακέ­λω­μα της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης.
 17. Ανα­σύ­στα­ση των ΟΕΚ – ΟΕΕ, με το σύνο­λο των αρμο­διο­τή­των τους. Να ξεκι­νή­σει και να ενι­σχυ­θεί το κατα­σκευα­στι­κό πρό­γραμ­μα, να ξεκι­νή­σουν όλα τα προ­γράμ­μα­τα που καταρ­γή­θη­καν, να διευ­ρυν­θούν τα προ­γράμ­μα­τα κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού. Δημό­σιες και δωρε­άν υπο­δο­μές αθλη­τι­σμού και πολι­τι­σμού, δημό­σιες και δωρε­άν κατα­σκη­νώ­σεις για τους εργα­ζό­με­νους, τους ανέρ­γους και τις οικο­γέ­νειές τους.
 18. Επα­να­φο­ρά του επι­δό­μα­τος τοκε­τού, για όλες τις γυναί­κες χωρίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για Παι­δεία, Υγεία, Πρό­νοια.
 19. Καμιά συμ­με­το­χή στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους εκτός συνό­ρων. Απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Καμία εμπλο­κή στα σφα­γεία τους. Να κλεί­σουν όλες οι ξένες βάσεις και στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις. Εξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλ­κά­νια. Να γυρί­σουν πίσω οι φαντά­ροι και οι στρα­τιω­τι­κοί που βρί­σκο­νται έξω από τα σύνο­ρα.