ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ

Δέχτη­καν να παρα­δώ­σουν στα χέρια της εργο­δο­σί­ας κατα­κτή­σεις ενός αιώ­να αγώ­νων και θυσιών της εργα­τι­κής τάξης.  Την κατάρ­γη­ση των ΣΣΕ, την κατάρ­γη­ση του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, την διά­λυ­ση της συλ­λο­γι­κής δρά­σης των συν­δι­κά­των.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ