Τα «νόμιμα πολιτικά σκάνδαλα» συνεχίζονται και από τη διοίκηση Ζέρβα

Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών του μηχα­νουρ­γεί­ου είναι ένα από τα νόμι­μα πολι­τι­κά σκάν­δα­λά τους, που βασί­ζε­ται στους νόμους και την πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ