Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στην ΛΑΡΚΟ

Το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του και στη­ρί­ζει τον δίκαιο αγώ­να των συνα­δέλ­φων στην ΛΑΡΚΟ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ