Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών

Πρέ­πει να βρε­θού­με στην πρώ­τη γραμ­μή για την υπε­ρά­σπι­ση της λαϊ­κής κατοι­κί­ας, να εμπο­δί­σου­με τη διε­ξα­γω­γή πλει­στη­ρια­σμών, να απο­τρέ­ψου­με δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, κατα­σχέ­σεις για χρέη προς το δημό­σιο ή τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ