ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ

Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός υλο­ποιεί τις «μετα­μνη­μο­νια­κές» δεσμεύ­σεις της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης. Απο­δέ­χε­ται την ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία, τα ενι­σχυ­μέ­να πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα, που βγαί­νουν από το ξεζού­μι­σμα και φορο­λό­γη­ση του εργα­ζό­με­νου λαού. Οδη­γούν τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό σε μεγα­λύ­τε­ρη φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΛΟΙ στο συλλαλητήριο τη μέρα ψήφισης του αντιλαϊκού προϋπολογισμού

Με το σύν­θη­μα «μπρο­στά οι δικές μας ανά­γκες και όχι τα κέρ­δη των λίγων», καλού­με τους εργα­ζό­με­νους σε κάθε κλά­δο και χώρο δου­λειάς να κλι­μα­κώ­σου­με τον αγώ­να μας!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ