ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ

Οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ είχαν ξεκα­θα­ρί­σει ήδη από την Καλα­μά­τα ότι συνέ­δριο με νόθους αντι­προ­σώ­πους και εργο­δό­τες δεν πρό­κει­ται να γίνει. Οτι μόνος δρό­μος είναι να γίνει συνέ­δριο με πραγ­μα­τι­κούς αντι­προ­σώ­πους εργά­τες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ