ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά από 6 μήνες δια­κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ το χάλι με τον ΟΑΣΘ συνε­χί­ζε­ται. Για να μετα­κι­νη­θείς με τα αστι­κά λεω­φο­ρεία περι­μέ­νεις το λιγό­τε­ρο είκο­σι και πολ­λές φορές τριά­ντα και σαρά­ντα λεπτά. Δεκά­δες λεω­φο­ρεία είναι ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να λόγω έλλει­ψης ανταλ­λα­κτι­κών και ανα­λώ­σι­μων. Η έλλει­ψη προ­σω­πι­κού είναι εμφα­νής και ιδιαί­τε­ρα στην τεχνι­κή βάση αλλά και στους οδη­γούς. Στις ώρες αιχ­μής η συγκοι­νω­νία καταρ­ρέ­ει. Οι οδη­γοί πολ­λές φορές γίνο­νται στό­χος για τα χάλια της συγκοι­νω­νί­ας, οι τεχνί­τες εφευ­ρί­σκουν πατέ­ντες για να κρα­τή­σουν τα σαρά­βα­λα αξιό­μα­χα, όλες οι ειδι­κό­τη­τες κοπιά­ζουν για να βγει ακό­μα και αυτό το λει­ψό συγκοι­νω­νια­κό έργο.

Η κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά ολο­τα­χώς στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΑΣΘ μέσα από το πέρα­σμα γραμ­μών του ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ, δεί­χνο­ντας ότι αυτό που την ενδια­φέ­ρει είναι να μειω­θεί η κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση και αδια­φο­ρώ­ντας για τις επι­πτώ­σεις που αυτό έχει στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες της Θεσ­σα­λο­νί­κης και κατ’ επέ­κτα­ση στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα της ζωής του λαού. Την ίδια περί­ο­δο στο ΜΕΤΡΟ μετρά­με νέες καθυ­στε­ρή­σεις στην υλο­ποί­η­ση του έργου. Κι εμείς περι­μέ­νου­με ατε­λεί­ω­τα λεπτά στις στά­σεις, στρι­μω­χνό­μα­στε σαν σαρ­δέ­λες στα λεω­φο­ρεία ‑γεγο­νός που μας προ­σβά­λει- ή πλη­ρώ­νου­με (όποιος έχει) τα κόμι­στρα του ταξί.

Για όλα αυτά υπάρ­χει υπεύ­θυ­νος.

Η λει­τουρ­γία των αστι­κών συγκοι­νω­νιών με κρι­τή­ριο όχι την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των λαϊ­κών ανα­γκών αλλά τη συμ­βο­λή τους στην καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία δημιουρ­γεί εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα. Οι συνέ­πειες της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής είναι χει­ρο­πια­στές τόσο για τους εργα­ζό­με­νους στον ΟΑΣΘ όσο και για το λαό που τα έχει ανά­γκη.

Αυτή την πολι­τι­κή ακο­λού­θη­σε τα προη­γού­με­να χρό­νια και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, στις ίδιες ράγες κινεί­ται και η ΝΔ.

Λέμε φτά­νει πια με αυτό το χάλι.

Διεκ­δι­κού­με:

  • Άμε­σα μεί­ω­ση της τιμής του εισι­τη­ρί­ου στο μισό
  • Όχι στην κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση των ΚΤΕΛ με εκχώ­ρη­ση γραμ­μών από τον ΟΑΣΘ
  • Δωρε­άν μετα­κί­νη­ση των εργα­ζο­μέ­νων και των μαθη­τών τις ώρες που μετα­κι­νού­νται από και προς τη δου­λειά και τα σχο­λεία
  • Συντή­ρη­ση του στό­λου από μόνι­μο προ­σω­πι­κό
  • Προ­σλή­ψεις εργα­ζο­μέ­νων με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα
  • Αξιο­ποί­η­ση των εγχώ­ριων δυνα­το­τή­των για κατα­σκευή νέων οχη­μά­των
  • Συχνές, τακτι­κές αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες με ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες
  • Κάλυ­ψη της χρη­μα­το­δό­τη­σης από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό.

Σχετικές δημοσιεύσεις