Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης – Αλληλεγγύη στο αγώνα των εργαζομένων στον ΟΤΕ.

Αλλη­λεγ­γύη στο αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων στον ΟΤΕ. Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει! Αξιο­ποιώ­ντας το τερά­στιο αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που έχουν δια­σφα­λί­σει…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Στις 26 – 27/Νοέμβρη προ­χω­ρά­με με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία στις εκλο­γές του Συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ & δημο­τι­κών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύσκεψη για τις εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση στις 13 Γενάρη

Το μεγά­λο μέτω­πο της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης μας αφο­ρά όλους. Από τους νέους εργα­ζό­με­νους ως τους συντα­ξιού­χους. Το Ασφα­λι­στι­κό δεν είναι μόνο το δικαί­ω­μα στη σύντα­ξη. Αφο­ρά την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων και των οικο­γε­νειών τους, την Υγεία – Πρό­νοια, αφο­ρά τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες, τους αγρό­τες, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες ΕΒΕ, συνο­λι­κά όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τρομοκρατία, αυταρχισμό και Αστυνομία επιστρατεύει η εργοδοσία – Συλλήψεις πέντε συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη

Καλού­με τα Συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους να γίνουν ασπί­δα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στον όμι­λο ΟΤΕ, για­τί ο αγώ­νας που δίνουν για υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης αφο­ρά όλη την εργα­τι­κή τάξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα «νόμιμα πολιτικά σκάνδαλα» συνεχίζονται και από τη διοίκηση Ζέρβα

Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών του μηχα­νουρ­γεί­ου είναι ένα από τα νόμι­μα πολι­τι­κά σκάν­δα­λά τους, που βασί­ζε­ται στους νόμους και την πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφές για αστικές συγκοινωνίες που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες

Με παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα γρα­φεία της διοί­κη­σης του ΟΑΣΘ και στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο στο ΥΜΑΘ ολο­κλη­ρώ­θη­κε το τρι­ή­με­ρο δρά­σης για…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων σε κινητοποίηση κατά πλειστηριασμού

Την απρό­κλη­τη επί­θε­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων δέχθη­καν δια­δη­λω­τές στη Θεσ­σα­λο­νί­κη κατά την κινη­το­ποί­η­σή τους ενά­ντια σε πλει­στη­ρια­σμό πρώ­της κατοι­κί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να, ύστε­ρα από…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3 6