Τρομοκρατία, αυταρχισμό και Αστυνομία επιστρατεύει η εργοδοσία – Συλλήψεις πέντε συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη

Οι σημε­ρι­νές 5 συλ­λή­ψεις στε­λε­χών των σωμα­τεί­ων ΠΕΤ ΟΤΕ και ΠΑΣΕ ΟΤΕ, δεί­χνουν με ποιο τρό­πο έχει απο­φα­σί­σει η εργο­δο­σία να περά­σει όλα τα αντερ­γα­τι­κά της σχέ­δια, έχο­ντας κυριο­λε­κτι­κά ξεσα­λώ­σει από την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης που χτυ­πά την απερ­γία, την οργά­νω­ση των εργα­ζο­μέ­νων, τις δια­δη­λώ­σεις.

Αφού χρη­σι­μο­ποί­η­σε χωρίς απο­τέ­λε­σμα ένα πρω­το­φα­νές όργιο μεθο­δεύ­σε­ων μέσα από πλειά­δα ΜΜΕ με σκο­πό να κατα­συ­κο­φα­ντη­θεί ο απερ­για­κός αγώ­νας, πιέ­σεις, απερ­γο­σπα­σία, απει­λές και τρο­μο­κρα­τία από διευ­θυ­ντι­κά στε­λέ­χη, αφού προ­χώ­ρη­σε σε 6 απο­λύ­σεις παρα­μο­νή πρω­το­χρο­νιάς, κατά τη διάρ­κεια της απερ­γί­ας, τώρα αξιο­ποιεί και συλ­λή­ψεις συν­δι­κα­λι­στών.

Όσο άθλιες κι αν είναι αυτές οι πρα­κτι­κές, άλλο τόσο μάταιες θα απο­δει­χτούν κάτω από την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των εργα­ζο­μέ­νων του ομί­λου, που χρειά­ζε­ται με μεγα­λύ­τε­ρη ενό­τη­τα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα να κλι­μα­κώ­σουν το δίκαιο αγώ­να τους.

Τα τερά­στια κέρ­δη του ΟΤΕ βγή­καν μέσα από άθλιους μισθούς και εργο­λα­βι­κούς εργα­ζό­με­νους. Να για­τί στην άθλια ανα­κοί­νω­ση της διοί­κη­σης του ομί­λου τολ­μούν και γρά­φουν ότι οι αξιώ­σεις των εργα­ζο­μέ­νων γυρί­ζουν τον ΟΤΕ 20 χρό­νια πίσω. Για­τί θέλουν να μην υπάρ­χουν συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις που να καλύ­πτουν όλους τους εργα­ζό­με­νους, για­τί θέλουν να επε­κτεί­νουν τις ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις, για­τί θέλουν μισθούς που να εξα­σφα­λί­ζουν ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρα κέρ­δη.

Καλού­με τα Συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους να γίνουν ασπί­δα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στον όμι­λο ΟΤΕ, για­τί ο αγώ­νας που δίνουν για υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης αφο­ρά όλη την εργα­τι­κή τάξη.

Η αλλη­λεγ­γύη στην απερ­γία τους είναι η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση απέ­να­ντι σε κάθε προ­σπά­θεια να περά­σει η κατα­στο­λή, η εργο­δο­τι­κή και κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία.

Κάτω τα χέρια από τους εργα­ζό­με­νους του ΟΤΕ

Να ανα­κλη­θούν τώρα οι απο­λύ­σεις

Υπο­γρα­φή τώρα συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης για όλους τους εργα­ζό­με­νους του ομί­λου