Υπογραφές για αστικές συγκοινωνίες που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες

Με παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα γρα­φεία της διοί­κη­σης του ΟΑΣΘ και στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο στο ΥΜΑΘ ολο­κλη­ρώ­θη­κε το τρι­ή­με­ρο δρά­σης για τις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες της Θεσ­σα­λο­νί­κης που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σωμα­τεία που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ.

Στη διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, δεκά­δες εργα­ζό­με­νοι μέλη των σωμα­τεί­ων πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ενη­με­ρω­τι­κές παρεμ­βά­σεις και συλ­λο­γή υπο­γρα­φών στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης (πεζό­δρο­μος Αγ. Σοφί­ας, στά­ση ΟΑΣΘ πλ. Αρι­στο­τέ­λους) και στους τερ­μα­τι­κούς σταθ­μούς Αρι­στο­τέ­λους με Εγνα­τία, ΙΚΕΑ και ΟΣΕ.

Η πρω­το­βου­λία των ταξι­κών σωμα­τεί­ων βρή­κε μαζι­κή απή­χη­ση στον εργα­ζό­με­νο λαό που βιώ­νει καθη­με­ρι­νά στις μετα­κι­νή­σεις τους τις επι­πτώ­σεις της κατά­στα­σης που έχει δια­μορ­φω­θεί στην αστι­κή συγκοι­νω­νία με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων. Εκα­το­ντά­δες υπέ­γρα­ψαν κάτω από το πλαί­σιο πάλης που προ­βάλ­λουν τα ταξι­κά σωμα­τεία και παράλ­λη­λα δήλω­σαν την από­φα­σή τους να πλαι­σιώ­σουν τον αγώ­να για σύγ­χρο­νες, ασφα­λείς και φθη­νές αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες.

Τη Δευ­τέ­ρα αντι­προ­σω­πεία εκλεγ­μέ­νων συν­δι­κα­λι­στών από τα Σωμα­τεία Οικο­δό­μων, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών – Πλη­ρο­φο­ρι­κής, Εργο­λα­βι­κών Καθα­ρι­στριών και Φύλα­ξης, Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων, Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, Επι­σι­τι­σμού – Του­ρι­σμού επέ­δω­σε τις υπο­γρα­φές που συγκε­ντρώ­θη­καν στον πρό­ε­δρο του ΟΑΣΘ. Στη συνέ­χεια επέ­δω­σε αντί­γρα­φο των υπο­γρα­φών και στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο στο ΥΜΑΘ.

Με δήλω­σή του, ο Θανά­σης Κου­τσου­ράς, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Θεσ­σα­λο­νί­κης, σχο­λί­α­σε: «Μετά από 6 μήνες δια­κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ το χάλι με τον ΟΑΣΘ συνε­χί­ζε­ται. Για να μετα­κι­νη­θείς με τα αστι­κά λεω­φο­ρεία περι­μέ­νεις πολ­λή ώρα, πολ­λά λεω­φο­ρεία είναι ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να λόγω έλλει­ψης ανταλ­λα­κτι­κών και ανα­λώ­σι­μων, η έλλει­ψη προ­σω­πι­κού είναι εμφα­νής. Στο τέλος οι οδη­γοί πολ­λές φορές γίνο­νται στό­χος για τα χάλια της συγκοι­νω­νί­ας.

Η κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά ολο­τα­χώς στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΑΣΘ μέσα από το πέρα­σμα γραμ­μών του ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ, δεί­χνο­ντας ότι αυτό που την ενδια­φέ­ρει είναι να μειω­θεί η κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση. Αδια­φο­ρεί για τις επι­πτώ­σεις που αυτό έχει στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες της Θεσ­σα­λο­νί­κης και κατ’ επέ­κτα­ση στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα της ζωής του λαού. Την ίδια περί­ο­δο μετρά­με νέες καθυ­στε­ρή­σεις στην υλο­ποί­η­ση του έργου του Μετρό. Κι εμείς περι­μέ­νου­με ατε­λεί­ω­τα λεπτά στις στά­σεις, στρι­μω­χνό­μα­στε σαν σαρ­δέ­λες στα λεω­φο­ρεία ‑γεγο­νός που μας προ­σβάλ­λει- ή πλη­ρώ­νου­με (όποιος έχει) τα κόμι­στρα του ταξί.

Για όλα αυτά υπάρ­χει υπεύ­θυ­νος και είναι η πολι­τι­κή που ακο­λού­θη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις όπως και να την βάφτι­ζαν. Αυτή την πολι­τι­κή ακο­λού­θη­σε τα προη­γού­με­να χρό­νια και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, στις ίδιες ράγες κινεί­ται και η ΝΔ.

Με τις κινη­το­ποι­ή­σεις των προη­γού­με­νων ημε­ρών, το μάζε­μα εκα­το­ντά­δων υπο­γρά­φων που κατα­θέ­σα­με ανα­δει­κνύ­ου­με όλα αυτά τα προ­βλή­μα­τα και προ­βάλ­λου­με τις διεκ­δι­κή­σεις μας.

Απαι­τού­με: Άμε­σα μεί­ω­ση της τιμής του εισι­τη­ρί­ου στο μισό. Όχι στην κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση των ΚΤΕΛ με εκχώ­ρη­ση γραμ­μών από τον ΟΑΣΘ. Δωρε­άν μετα­κί­νη­ση των εργα­ζο­μέ­νων και των μαθη­τών τις ώρες που μετα­κι­νού­νται από και προς τη δου­λειά και τα σχο­λεία. Συντή­ρη­ση του στό­λου από μόνι­μο προ­σω­πι­κό. Προ­σλή­ψεις εργα­ζο­μέ­νων με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα. Αξιο­ποί­η­ση των εγχώ­ριων δυνα­το­τή­των για κατα­σκευή νέων οχη­μά­των. Συχνές, τακτι­κές αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες με ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες. Κάλυ­ψη της χρη­μα­το­δό­τη­σης από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό.

Η λύση για τον λαό είναι ένας ενιαί­ος κρα­τι­κός φορέ­ας Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς που θα ικα­νο­ποιεί την ανά­γκη για ασφα­λή, σύγ­χρο­νη μετα­κί­νη­ση με ΜΜΜ στην πόλη.

Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να για φθη­νές, σύγ­χρο­νες και ασφα­λείς συγκοι­νω­νί­ες για όλους».

Σχετικές δημοσιεύσεις