Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης – Αλληλεγγύη στο αγώνα των εργαζομένων στον ΟΤΕ.

Αλλη­λεγ­γύη στο αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων στον ΟΤΕ. Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει! Αξιο­ποιώ­ντας το τερά­στιο αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που έχουν δια­σφα­λί­σει…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Στις 26 – 27/Νοέμβρη προ­χω­ρά­με με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία στις εκλο­γές του Συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ & δημο­τι­κών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τρομοκρατία, αυταρχισμό και Αστυνομία επιστρατεύει η εργοδοσία – Συλλήψεις πέντε συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη

Καλού­με τα Συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους να γίνουν ασπί­δα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στον όμι­λο ΟΤΕ, για­τί ο αγώ­νας που δίνουν για υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης αφο­ρά όλη την εργα­τι­κή τάξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπογραφές για αστικές συγκοινωνίες που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες

Με παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα γρα­φεία της διοί­κη­σης του ΟΑΣΘ και στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο στο ΥΜΑΘ ολο­κλη­ρώ­θη­κε το τρι­ή­με­ρο δρά­σης για…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η λει­τουρ­γία των αστι­κών συγκοι­νω­νιών με κρι­τή­ριο όχι την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των λαϊ­κών ανα­γκών αλλά τη συμ­βο­λή τους στην καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία δημιουρ­γεί εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΠΛΟΚΟ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!

Κανείς δεν είναι μόνος του! Η αλλη­λεγ­γύη είναι το όπλο μας. Δεν έχου­με να φοβη­θού­με τίπο­τα! Αντί­θε­τα οι εργο­δό­τες αυτό που φοβού­νται περισ­σό­τε­ρο απ’ όλα είναι η οργά­νω­ση μέσα κι έξω  απ‘ το χώρο δου­λειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΘ 2019 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η πάλη των εργα­ζο­μέ­νων, για δου­λειά με όρους και μισθούς που θα μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις πραγ­μα­τι­κές μας ανά­γκες, είναι μπρο­στά μας και μας χρειά­ζε­ται όλους στο πόδι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3