Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στην ΛΑΡΚΟ

Το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του και στη­ρί­ζει τον δίκαιο αγώ­να των συνα­δέλ­φων στην ΛΑΡΚΟ.

Όλα αυτά τα χρό­νια πλη­ρώ­νου­με με αίμα την προ­σπά­θεια των βιο­μη­χά­νων να βγούν από την κρί­ση τους, και να δια­σφα­λί­σουν τα κέρ­δη τους.Για να περιο­ρί­σουν το κόστος γίνο­νται συνε­χώς εργο­δο­τι­κά εγκλή­μα­τα στους χώρους δου­λειάς.

Στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία εκα­το­ντά­δες είναι τα μικρά ή σοβα­ρό­τε­ρα ατυ­χή­μα­τα που γίνο­νται και δεν βλέ­πουν ποτέ το φώς της δημο­σιό­τη­τας, πνί­γο­νται υπό τον φόβο της από­λυ­σης, ενώ μόνο φέτος είχα­με τρία θανα­τη­φό­ρα εργα­τι­κά δυστυ­χή­μα­τα συνα­δέλ­φων.

Οι σακα­τε­μέ­νοι εργά­τες, οι επαγ­γελ­μα­τι­κές ασθέ­νειες, οι Θάνα­τοι των συνα­δέλ­φων, είναι απο­τέ­λε­σμα της έλλει­ψης μέτρων υγεί­ας και ασφά­λειας. Της εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας, με ωρά­ρια λάστι­χο, με ατε­λεί­ω­τες υπε­ρω­ρί­ες χωρίς ρεπό. Είναι απο­τέ­λε­σμα του τσα­κί­σμα­τος των μισθών από τους εργο­δό­τες και την κυβέρ­νη­ση.

Απο­τε­λεί πολυ­τέ­λεια για τους κεφα­λαιο­κρά­τες και το κρά­τος τους η υγιει­νή και η ασφά­λεια στους χώρους δου­λειάς.

Είναι στο χέρι μας να αλλά­ξει αυτή η κατά­στα­ση, μέσα από τον αγώ­να για να παρ­θούν τα ανα­γκαία μέτρα για την υγεία και την ασφά­λεια, για πλή­ρη ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή και νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη, για απο­κλει­στι­κά δημό­σια κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση.

Συνά­δελ­φοι στη ΛΑΡΚΟ χαι­ρε­τί­ζου­με τον αγώ­να σας και απαι­τού­με μαζί σας:

  • Να στα­μα­τή­σουν όλα τα σχέ­δια τρι­χο­τό­μη­σης – ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του εργο­στα­σί­ου, να ενι­σχυ­θεί άμε­σα η ΛΑΡΚΟ από το κρά­τος, ώστε να δημιουρ­γη­θεί μονά­δα κατα­σκευ­ής ανο­ξεί­δω­του χάλυ­βα.
  • Η ΛΑΡΚΟ να παρά­γει με γνώ­μο­να τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα κι όχι την κερ­δο­φο­ρία και την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα εγχώ­ριων και διε­θνών μονο­πω­λια­κών ομί­λων.
  • Να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας και να προ­στα­τευ­τεί η ζωή των εργα­τών που παρά­γουν τον πλού­το.
  • Να μονι­μο­ποι­η­θούν όλοι οι ενοι­κια­ζό­με­νοι-εργο­λα­βι­κοί εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, να καταρ­γη­θεί συνο­λι­κά το σύγ­χρο­νο δου­λε­μπό­ριο, να επα­νέλ­θουν οι Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και η μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία για όλους με δικαιώ­μα­τα.

Ταξι­κά μας αδέλ­φια σας δίνου­με τον λόγο μας ότι θα είμα­στε στο πλευ­ρό σας με όλες μας τις δυνά­μεις στον δίκαιο αγώ­να σας. Θα κάνου­με ότι περ­νά­ει από το χέρι μας για να είναι νικη­φό­ρος για­τί είναι και δικός μας αγώ­νας. Πρέ­πει, μπο­ρού­με και θα τα κατα­φέ­ρου­με.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!!

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ K. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ τηλ. 6974544489 e-mail: metallokmak@gmail.com