Σύσκεψη για τις εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση στις 13 Γενάρη

Το μεγά­λο μέτω­πο της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης μας αφο­ρά όλους. Από τους νέους εργα­ζό­με­νους ως τους συντα­ξιού­χους. Το Ασφα­λι­στι­κό δεν είναι μόνο το δικαί­ω­μα στη σύντα­ξη. Αφο­ρά την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων και των οικο­γε­νειών τους, την Υγεία – Πρό­νοια, αφο­ρά τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες, τους αγρό­τες, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες ΕΒΕ, συνο­λι­κά όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων την Πέμπτη 24 Οκτώβρη

Οι Ομο­σπον­δί­ες, τα Εργα­τι­κά Κέντρα και τα Συν­δι­κά­τα που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ συνε­χί­ζου­με με μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη, μαχη­τι­κό­τη­τα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα τη δρά­ση μας ενά­ντια στο κατά­πτυ­στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών

Πρέ­πει να βρε­θού­με στην πρώ­τη γραμ­μή για την υπε­ρά­σπι­ση της λαϊ­κής κατοι­κί­ας, να εμπο­δί­σου­με τη διε­ξα­γω­γή πλει­στη­ρια­σμών, να απο­τρέ­ψου­με δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, κατα­σχέ­σεις για χρέη προς το δημό­σιο ή τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συλλαλητήριο στις 17 Οκτώβρη

Με το σύν­θη­μα: «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα! Διεκ­δι­κού­με σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, ζωής με δικαιώ­μα­τα» δίνου­με τη μάχη της επι­τυ­χί­ας μέσα σε κάθε κλά­δο και χώρο δου­λειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ

Δέχτη­καν να παρα­δώ­σουν στα χέρια της εργο­δο­σί­ας κατα­κτή­σεις ενός αιώ­να αγώ­νων και θυσιών της εργα­τι­κής τάξης.  Την κατάρ­γη­ση των ΣΣΕ, την κατάρ­γη­ση του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, την διά­λυ­ση της συλ­λο­γι­κής δρά­σης των συν­δι­κά­των.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

9η Μάη του 1945: Σύμβολο της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

Οι ταξι­κές δυνά­μεις, το ΠΑΜΕ τιμούν τη μέρα σύμ­βο­λο της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης των λαών, τη μνή­μη των νεκρών της τάξης μας το ΜΑΗ του ’36 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Το ΠΑΜΕ χαι­ρε­τί­ζει τους χιλιά­δες εργά­τες, νεο­λαί­ους, άνερ­γους, συντα­ξιού­χους, γυναί­κες και μετα­νά­στες, τους αγρό­τες, τους αυτα­πα­σχο­λού­με­νους που δια­δή­λω­σαν χτες σε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ

Οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ είχαν ξεκα­θα­ρί­σει ήδη από την Καλα­μά­τα ότι συνέ­δριο με νόθους αντι­προ­σώ­πους και εργο­δό­τες δεν πρό­κει­ται να γίνει. Οτι μόνος δρό­μος είναι να γίνει συνέ­δριο με πραγ­μα­τι­κούς αντι­προ­σώ­πους εργά­τες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3