Επικίνδυνη και προκλητική απόφαση της ΓΣΕΕ

Στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας της ηγε­σί­ας της ΓΣΕΕ να φύγουν από τη μέση όλα τα εμπό­δια για να περ­νούν όλες οι αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές σε βάρος της εργα­τι­κής τάξης, προ­χώ­ρη­σαν σε αλλα­γή του εκπρο­σώ­που από την επι­τρο­πή για τους εσω­τε­ρι­κούς κανο­νι­σμούς των επι­χει­ρή­σε­ων».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Να δυναμώσει το σύνθημα «Έξω οι εργοδότες από το εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα»

Είναι γελα­σμέ­νοι όσοι νομί­ζουν ότι το εργα­τι­κό – συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα θα αγκα­λιά­σει την απρο­κά­λυ­πτη εργο­δο­τι­κή παρέμ­βα­ση, τους διευ­θυ­ντές και τους ανθρώ­πους τους, στις συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΛΟΙ στο συλλαλητήριο τη μέρα ψήφισης του αντιλαϊκού προϋπολογισμού

Με το σύν­θη­μα «μπρο­στά οι δικές μας ανά­γκες και όχι τα κέρ­δη των λίγων», καλού­με τους εργα­ζό­με­νους σε κάθε κλά­δο και χώρο δου­λειάς να κλι­μα­κώ­σου­με τον αγώ­να μας!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κάλεσμα προς την εργατική τάξη και τα συνδικάτα της

Το ΠΑΜΕ απευ­θύ­νε­ται ανοι­χτά και καλεί την εργα­τι­κή τάξη της χώρας και τα συν­δι­κά­τα, σε διαρ­κή, ανυ­πο­χώ­ρη­το αγώ­να για να προ­στα­τεύ­σου­με τη ζωή μας από τα μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας και τους εφαρ­μο­στι­κούς νόμους, να αντι­στα­θού­με και να οργα­νώ­σου­με την απά­ντη­ση μας απέ­να­ντι στο νέο βάρ­βα­ρο γύρο επί­θε­σης που ακο­λου­θεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι είναι το ΠΑΜΕ

Το Π.Α.ΜΕ. (Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο) είναι Συν­δι­κα­λι­στι­κό Μέτω­πο. Είναι ανοι­χτό, δημο­κρα­τι­κό, ενω­τι­κό και επι­διώ­κει να έχει στις γραμ­μές του τις πιο ζωντα­νές, αγω­νι­στι­κές δυνά­μεις του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στη Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη

Η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση για την μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία και την κυβέρ­νη­ση είναι κόστος! Για εμάς είναι ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μα, είναι η ζωή μας και η προ­στα­σία των οικο­γε­νειών μας!
Η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση δεν χαρί­στη­κε. Τα εκα­τομ­μύ­ρια των εργα­ζο­μέ­νων κατέ­κτη­σαν αυτό το δικαί­ω­μα με σκλη­ρούς αιμα­τη­ρούς πολύ­χρο­νους αγώ­νες. Για να έχουν οι εργα­ζό­με­νοι ιατρι­κή και φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη, να μην πεθαί­νουν «σαν το σκυ­λί στο αμπέ­λι», να έχουν προ­στα­σία οι ίδιοι και οι οικο­γέ­νειές τους στην ασθέ­νεια, στην ανα­πη­ρία, στην ανερ­γία, στη μητρό­τη­τα, στην ανα­τρο­φή των παι­διών, στον επαγ­γελ­μα­τι­κό κίν­δυ­νο και τις επαγ­γελ­μα­τι­κές ασθέ­νειες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η «μεταρρύθμιση με δικαιοσύνη και ισονομία», στη γλώσσα της κυβέρνησης, με παραδείγματα…

Επει­δή με λίγα λόγια μπο­ρεί να πει κανείς πολ­λά και μεγά­λα ψέμα­τα, ας δού­με τι σημαί­νει «μεταρ­ρύθ­μι­ση με δικαιο­σύ­νη και ισο­νο­μία», στη γλώσ­σα της κυβέρ­νη­σης, με παρα­δείγ­μα­τα:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ!

Η αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση κυβέρ­νη­σης-ΕΕ-άρχου­σας τάξης αφο­ρά το σύνο­λο του λαού, μισθω­τούς και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, άνερ­γους και συντα­ξιού­χους. Δεν αφο­ρά τον έναν ή τον άλλο κλά­δο, τη µια ή την άλλη κατη­γο­ρία. Πρό­κει­ται για βάναυ­ση επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου στα εργα­τι­κά λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα. Γι’ αυτό και η απά­ντη­ση των εργα­ζό­µε­νων πρέ­πει να είναι κοι­νή, ενιαία και απο­φα­σι­στι­κή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3