Απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων σε κινητοποίηση κατά πλειστηριασμού

Την απρό­κλη­τη επί­θε­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων δέχθη­καν δια­δη­λω­τές στη Θεσ­σα­λο­νί­κη κατά την κινη­το­ποί­η­σή τους ενά­ντια σε πλει­στη­ρια­σμό πρώ­της κατοι­κί­ας.

Συγκε­κρι­μέ­να, ύστε­ρα από κάλε­σμα της Γραμ­μα­τεί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ και της Επι­τρο­πής κατά των πλει­στη­ρια­σμών, έγι­νε κινη­το­ποί­η­ση έξω από τα γρα­φεία της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας, στην οδό Βασι­λέ­ως Ηρα­κλεί­ου, για την απο­τρο­πή του πλει­στη­ρια­σμού.

Οι δια­δη­λω­τές που είχαν ζητή­σει συνά­ντη­ση με τον προϊ­στά­με­νο του Δικα­στι­κού Τμή­μα­τος, δέχτη­καν την απρό­κλη­τη επί­θε­ση της Αστυ­νο­μί­ας, η οποία τους χτύ­πη­σε και τους ψέκα­σε με χημι­κά, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στεί ένας συντα­ξιού­χος.

Αμέ­σως μετά τη συγκέ­ντρω­ση, οι δια­δη­λω­τές πορεύ­τη­καν προς το συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό γρα­φείο, στο οποίο η συμ­βο­λαιο­γρά­φος τους είπε ότι δεν μπο­ρεί να στα­μα­τή­σει τον πλει­στη­ρια­σμό, αφού ξεκί­νη­σε…

Η τρά­πε­ζα βγά­ζει σε πλει­στη­ρια­σμό την πρώ­τη κατοι­κία αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νου άνερ­γου από το 2011, στο οποίο δια­μέ­νει με τη μητέ­ρα του που αντι­με­τω­πί­ζει σοβα­ρό­τα­το πρό­βλη­μα υγεί­ας, παλεύ­ο­ντας ουσια­στι­κά για τη ζωή της. Το ακί­νη­το που εκπλει­στη­ριά­ζε­ται είναι το μονα­δι­κό τους σπί­τι. Το χρέ­ος προ­έρ­χε­ται από δάνεια στο οποίο δεν μπό­ρε­σαν να αντα­πο­κρι­θούν τα χρό­νια της κρί­σης. Η τρά­πε­ζα προ­χω­ρά­ει στον πλει­στη­ρια­σμό παρά το γεγο­νός ότι έχει δεχτεί αίτη­μα από τους δανειο­λή­πτες για διευ­θέ­τη­ση του χρέ­ους.

Το ΠΑΜΕ και η Επι­τρο­πή κατά των πλει­στη­ρια­σμών τονί­ζουν ότι θα συνε­χί­σουν την πάλη και δεν θα αφή­σουν τον άνερ­γο να χάσει το σπί­τι του.

Σχετικές δημοσιεύσεις