Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης – Αλληλεγγύη στο αγώνα των εργαζομένων στον ΟΤΕ.

Αλλη­λεγ­γύη στο αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων στον ΟΤΕ.

Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει!

Αξιο­ποιώ­ντας το τερά­στιο αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που έχουν δια­σφα­λί­σει στο κεφά­λαιο όλες οι κυβερ­νή­σεις του, η εργο­δο­σία κατέ­θε­σε (στις 7/1/2020) μηνύ­σεις σε βάρος απερ­γών συν­δι­κα­λι­στών και εργα­ζο­μέ­νων, με βάση τις οποί­ες η αστυ­νο­μία συνέ­λα­βε πέντε συν­δι­κα­λι­στές των σωμα­τεί­ων ΠΕΤ ΟΤΕ και ΠΑΣΕ ΟΤΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Οι 5 συλ­λή­ψεις συν­δι­κα­λι­στών των σωμα­τεί­ων ΠΕΤ ΟΤΕ και ΠΑΣΕ ΟΤΕ δεί­χνουν με ποιο τρό­πο έχει απο­φα­σί­σει η εργο­δο­σία να περά­σει όλα τα αντερ­γα­τι­κά της σχέ­δια, έχο­ντας κυριο­λε­κτι­κά ξεσα­λώ­σει από την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης που χτυ­πά την απερ­γία, την οργά­νω­ση των εργα­ζο­μέ­νων, τις δια­δη­λώ­σεις.

Η αλλη­λεγ­γύη στην απερ­γία και τον δίκαιο αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων του ΟΤΕ, για αξιο­πρε­πή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας, είναι η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση απέ­να­ντι σε κάθε προ­σπά­θεια να περά­σει η κατα­στο­λή, η εργο­δο­τι­κή και κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία.

Κάτω τα χέρια από τους εργα­ζό­με­νους του ΟΤΕ!

Να ανα­κλη­θούν τώρα οι απο­λύ­σεις!

Υπο­γρα­φή τώρα Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης για όλους τους εργα­ζό­με­νους του ομί­λου!

Σχετικές δημοσιεύσεις