ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ

Το μήνυμα είναι ένα: Ούτε βήμα πίσω στον αγώνα για συνδικάτα στα χέρια εργατών!

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ

Οι εργα­το­πα­τέ­ρες των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΕΑΚ(ΣΥΡΙΖΑ), μετά το φιά­σκο που έπα­θαν στην Καλα­μά­τα, προ­σπά­θη­σαν ξανά στη Ρόδο να στή­σουν ένα «συνέ­δριο» στα γρή­γο­ρα, με σικέ κάλ­πη, κεκλει­σμέ­νων των θυρών, με όλους τους νόθους και τους εργο­δό­τες μέσα, μόνο και μόνο για να κρα­τή­σουν τις καρέ­κλες τους και να συνε­χί­σουν τις υπη­ρε­σί­ες τους στην εργο­δο­σία.

Λογά­ρια­ζαν όμως χωρίς το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα…

Χωρίς καμιά ντρο­πή πλη­ρώ­νο­ντας με τα λεφτά των εργα­ζο­μέ­νων 5άστερο ξενο­δο­χείο το «Rodos Palace, πλη­ρώ­νο­ντας με τα λεφτά των εργα­ζο­μέ­νων μπρά­βους, ανθρώ­πους της νύχτας, δια­λεγ­μέ­να άτο­μα από σχο­λές πολε­μι­κών τεχνών προ­σπά­θη­σαν να μετα­τρέ­ψουν το ξενο­δο­χείο σε «απόρ­θη­το φρού­ριο». Σε μια πρω­το­φα­νή ενέρ­γεια, απα­γό­ρευ­σαν και στους δημο­σιο­γρά­φους να παρα­κο­λου­θή­σουν τις εργα­σί­ες του συνε­δρί­ου, επι­διώ­κο­ντας με τον τρό­πο αυτό να κου­κου­λώ­σουν το όργιο νοθεί­ας αλλά και τις στη­μέ­νες προ­βο­κά­τσιες που έχουν οργα­νώ­σει.

Κι όμως… τόσος κόπος και προ­σπά­θεια πήγαν χαμέ­να!

                                                             …σαρώ­θη­καν από τους εργα­ζό­με­νους

Οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ είχαν ξεκα­θα­ρί­σει ήδη από την Καλα­μά­τα ότι συνέ­δριο με νόθους αντι­προ­σώ­πους και εργο­δό­τες δεν πρό­κει­ται να γίνει. Οτι μόνος δρό­μος είναι να γίνει συνέ­δριο με πραγ­μα­τι­κούς αντι­προ­σώ­πους εργά­τες.

Οι ταξι­κές δυνά­μεις όργω­σαν με περιο­δεί­ες σε χώρους δου­λειάς στη Ρόδο, ενη­με­ρώ­νο­ντας τους εργα­ζό­με­νους για τα σχέ­δια της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας. Την παρα­μο­νή του «συνε­δρί­ου», μαζί με τους δεκά­δες εκλεγ­μέ­νους αντι­προ­σώ­πους της ΔΑΣ, έφτα­σαν στο νησί πολ­λοί ακό­μα συν­δι­κα­λι­στές, χάνο­ντας μερο­κά­μα­τα, παίρ­νο­ντας άδειες, στη­ριγ­μέ­νοι από τους συνα­δέλ­φους στη Ρόδο, που τους βοή­θη­σαν απλό­χε­ρα.

Την Πέμ­πτη τα ξημε­ρώ­μα­τα, μέρα του συνε­δρί­ου παρω­δία, με μια αιφ­νι­δια­στι­κή και πει­θαρ­χη­μέ­νη ενέρ­γεια, συν­δι­κα­λι­στές και εργα­ζό­με­νοι πέρα­σαν μέσα στο χώρο του ξενο­δο­χεί­ου. Οι λιγο­στοί υπο­στη­ρι­κτές της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας παρα­κο­λου­θού­σαν απο­σβο­λω­μέ­νοι, ενώ στα αυτιά τους βού­ι­ζαν τα συν­θή­μα­τα: «Συν­δι­κά­τα εργα­τών, όχι των εργο­δο­τών», «Με φου­σκω­τούς και μπρά­βους δεν δίνε­ται η λύση – Φέρ­τε το ΝΑΤΟ να σας περι­φρου­ρή­σει!» ή «Κιου­τσού­κη, Πανα­γό­που­λε εργα­το­πα­τέ­ρες – δεν τις κανο­νί­σα­τε καλά τις κρουα­ζιέ­ρες».

Οι εργα­το­πα­τέ­ρες, ανί­κα­νοι να αντι­πα­ρα­θέ­σουν οτι­δή­πο­τε άλλο στην αλή­θεια και την ορμή των ταξι­κών συν­δι­κά­των, έκα­ναν ό,τι ξέρουν καλά: Προ­βο­κά­τσια και συκο­φα­ντία.

Με προ­κλή­σεις, με εμε­τι­κές φρα­στι­κές επι­θέ­σεις, με απει­λές και πάντα με τη συνο­δεία μπρά­βων προ­χώ­ρη­σαν τελι­κά σε βίαια, απρο­κά­λυ­πτη και συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση ενα­ντί­ον εκλεγ­μέ­νων αντι­προ­σώ­πων, με πρω­τερ­γά­τη τον επι­κε­φα­λής της ΔΑΚΕ, τον Κιου­τσού­κη και μέλη της παρά­τα­ξης του. Και οι πρό­βες της θεα­τρι­κής παρά­στα­σης που είχε οργα­νώ­σει ο ίδιος τέθη­καν αμέ­σως σε εφαρ­μο­γή. Σε ρόλο του «θύμα­τος» αυτός που σε Καλα­μά­τα και Ρόδο πρω­το­στά­τη­σε σε επι­θέ­σεις, καμώ­θη­κε τον τραυ­μα­τι­σμέ­νο, φώνα­ξε ασθε­νο­φό­ρο, έφυ­γε με καρο­τσά­κι και «βαριά ανα­πνοή», για να επι­στρέ­ψει λίγο αργό­τε­ρα υγιέ­στα­τος (!) και αφού είχε κάνει απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις ενά­ντια στο ΠΑΜΕ.

Η κοπτο­ρα­πτι­κή με μοντα­ρι­σμέ­νες σκη­νές που τρά­βη­ξαν τα τσι­ρά­κια τους, (αφού απέ­κλει­σαν την είσο­δο των ΜΜΕ) ενώ δεί­χνει την επί­θε­ση που δέχτη­καν συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ από τους τρα­μπού­κους τους, παρου­σιά­ζε­ται σαν το αντί­στρο­φο, υπο­λο­γί­ζο­ντας ότι ο κόσμος που τα βλέ­πει δεν ξέρει ποιος είναι ποιος.

……..η γελοιό­τη­τα σε όλο της το μεγα­λείο

Η απαί­τη­ση για συνέ­δριο εργα­τών, κόντρα στις νοθεί­ες και την επι­βο­λή της εργο­δο­σί­ας από την έκπτω­τη ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ, ενό­χλη­σε τα αφε­ντι­κά, την κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τά τους, που χέρι χέρι με τη φασι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή έδω­σαν τα ρέστα τους, εξα­πο­λύ­ο­ντας επί­θε­ση στο ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, που τα είχε όλα: Προ­βο­κά­τσιες, ψέμα­τα, απει­λές, χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­σμό και λογι­κές «ίσων απο­στά­σε­ων», προ­κει­μέ­νου να «βγαί­νουν λάδι» οι πρα­κτι­κές της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας.

Τις βρω­μιές του στε­λέ­χους της ΔΑΚΕ πρό­βα­λαν τα ΜΜΕ, με «πρώ­το βιο­λί» την ΕΡΤ και το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Είναι φανε­ρό ωστό­σο ότι πίσω από αυτή την ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση βρί­σκε­ται σύσ­σω­μη η έκπτω­τη ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ομά­δα Βασιλόπουλου/ΣΥΡΙΖΑ), η οποία μετά τα γεγο­νό­τα στην Καλα­μά­τα υπο­δεί­κνυε στα σωμα­τεία να βγά­λουν ανα­κοι­νώ­σεις όπου το ΠΑΜΕ να χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση», ενώ και την Πέμ­πτη το βρά­δυ η ΓΣΕΕ κατη­γο­ρού­σε το ΠΑΜΕ για «ακρο­δε­ξιές πρα­κτι­κές».

Επί­ση­μα η ΝΔ, σε ανα­κοί­νω­σή της, «είδε» γεγο­νό­τα που «τραυ­μα­τί­ζουν τη δημο­κρα­τία», και κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση «να δια­σφα­λί­σει την ομα­λή διε­ξα­γω­γή του συνε­δρί­ου της ΓΣΕΕ», να προ­σθέ­σει δηλα­δή μερι­κές διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ στους μισθω­μέ­νους από τους εργα­το­πα­τέ­ρες μπρά­βους. Η πρό­ε­δρος του ΚΙΝΑΛ, Φ. Γεν­νη­μα­τά, ισχυ­ρί­στη­κε πως είναι «θέμα δημο­κρα­τί­ας» να ολο­κλη­ρω­θεί το συνέ­δριο, να νομι­μο­ποι­η­θούν δηλα­δή οι νόθοι και οι εργο­δό­τες, ενώ το κόμ­μα της είχε παρέμ­βει για να «δια­σφα­λι­στεί η τάξη» από την αστυ­νο­μία, τόσο στη Ρόδο, όσο προη­γου­μέ­νως και στην Καλα­μά­τα. Οι ναζι­στές χρυ­σαυ­γί­τες, τα μαντρό­σκυ­λα της εργο­δο­σί­ας, ανα­μά­ση­σαν όλη τη γραμ­μή της έκπτω­της ηγε­σί­ας της ΓΣΕΕ περί «λοστών» και «τρα­μπου­κι­σμών», ανα­πα­ρά­γο­ντας το μοντα­ρι­σμέ­νο βίντεο που δημο­σιο­ποί­η­σε η ΓΣΕΕ. Ύπου­λη όμως και βολι­κή, ώστε να πέσουν «στα μαλα­κά» οι βρω­μιές των εργα­το­πα­τέ­ρων, ήταν και η στά­ση κυβέρ­νη­σης και ΣΥΡΙΖΑ. Κρύ­βο­ντας ότι οι συν­δι­κα­λι­στές είναι μέρος του προ­βλή­μα­τος, μανού­λες στη νοθεία και τον εκφυ­λι­σμό, μαζί με την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ στην ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ, πήρε ίσες απο­στά­σεις. Φαί­νε­ται ότι το «αντι­φα­σι­στι­κό μέτω­πο» προ­βλέ­πει πρώ­τα την κάθαρ­ση και την ενί­σχυ­ση των ναζι­στών εγκλη­μα­τιών.

 

ΕΡΓΑΤΗ για να σου φορέσουν με άγρια νοθεία κολάρο την εργοδοσία στα συνδικάτα ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΑ.

ΓΙΝΕ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ

Σχετικές δημοσιεύσεις