Νέο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων την Πέμπτη 24 Οκτώβρη

Κλι­μα­κώ­νου­με την πάλη μας ενά­ντια στην αντερ­γα­τι­κή επί­θε­ση

Νέο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων την Πέμπτη 24 Οκτώβρη
Συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7μμ

Οι Ομο­σπον­δί­ες, τα Εργα­τι­κά Κέντρα και τα Συν­δι­κά­τα που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ συνε­χί­ζου­με με μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη, μαχη­τι­κό­τη­τα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα τη δρά­ση μας ενά­ντια στο κατά­πτυ­στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης.

Διεκ­δι­κού­με σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής. Μετά τις δυο απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στις 24 Σεπτέμ­βρη και στις 2 Οκτώ­βρη, μετά από το μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις 17 Οκτώ­βρη κλι­μα­κώ­νου­με με νέο Συλ­λα­λη­τή­ριο στις 24 Οκτώ­βρη και συγκέ­ντρω­ση στο άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου στις 7μμ. 

Παλεύ­ου­με κόντρα στο νομο­σχέ­διο-σκού­πα για τις κλα­δι­κές συμ­βά­σεις, τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες, το οποίο δίνει γη και ύδωρ στους επεν­δυ­τές και γκρε­μί­ζει όσα εργα­τι­κά-λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα έμει­ναν όρθια με σκλη­ρό αγώ­να, στην περί­ο­δο της κρί­σης.

Να το πάρει τώρα πίσω η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Παλεύ­ου­με κόντρα στα εμπό­δια της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ, που σπέρ­νει σύγ­χυ­ση και μοι­ρο­λα­τρία και κάνει ό,τι μπο­ρεί για να υπάρ­ξει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου, ξοφλώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο τις δεσμεύ­σεις της απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση στο ΣΕΒ και τις άλλες εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις για στή­ρι­ξη των μέτρων.

Με το σύν­θη­μα: «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα! Διεκ­δι­κού­με σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, ζωή με δικαιώ­μα­τα» συνε­χί­ζου­με να δίνου­με τη μάχη της ενη­μέ­ρω­σης μέσα σε κάθε κλά­δο και χώρο δου­λειάς, δυνα­μώ­νου­με το μαζι­κό και ενω­τι­κό ρεύ­μα αντί­στα­σης στην αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων.      

Καλού­με όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να πάρουν όλα τα μέτρα για να είναι το Συλ­λα­λη­τή­ριο μαζι­κό, δυνα­μι­κό.

Όλες και όλοι στο Συλλαλητήριο στις 24 Οκτώβρη.
Όλες και όλοι στη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7μ.μ.

Σχετικές δημοσιεύσεις