ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ

Την ώρα που το απερ­για­κό κλί­μα όλο και  φου­ντώ­νει. Την ώρα που δεκά­δες ομο­σπον­δί­ες και εργα­τι­κά κέντρα, εκα­το­ντά­δες 1οβάθ­μια συν­δι­κά­τα, η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ έχουν πάρει από­φα­ση για ΑΠΕΡΓΙΑ για τις 24/09. Την ώρα που εκα­το­ντά­δες χώροι δου­λειάς στην Θεσ­σα­λο­νί­κη έχουν ενη­με­ρω­θεί και οργα­νώ­νουν την απερ­για­κή μάχη.

Την ίδια ώρα η γνω­στή ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ επι­δί­δε­ται σε εκβια­σμούς και απει­λές προ­κει­μέ­νου να αλλά­ξει την ημε­ρο­μη­νία και να δια­σπά­σει το απερ­για­κό μέτω­πο.

Στις κρυ­φές συνα­ντή­σεις της με την κυβέρ­νη­ση τις τελευ­ταί­ες μέρες έλα­βε τις δια­βε­βαιώ­σεις, ότι θα παρα­μεί­νει στις παχυ­λά αμει­βό­με­νες καρέ­κλες της, ότι θα στη­ρι­χθεί από τα ΜΑΤ και τους ασφα­λί­τες για να διε­ξά­γει συνέ­δριο άγριας νοθεί­ας και εργο­δο­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας, ότι θα στη­ρι­χθεί επι­πλέ­ον οικο­νο­μι­κά για να συνε­χί­σει το βρώ­μι­κο της ρόλο.

Αυτά είναι αρκε­τά για τα τσι­ρά­κια της εργο­δο­σί­ας. Δέχτη­καν να παρα­δώ­σουν στα χέρια της εργο­δο­σί­ας κατα­κτή­σεις ενός αιώ­να αγώ­νων και θυσιών της εργα­τι­κής τάξης.  Την κατάρ­γη­ση των ΣΣΕ, την κατάρ­γη­ση του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, την διά­λυ­ση της συλ­λο­γι­κής δρά­σης των συν­δι­κά­των.

Στο ΕΚΘ καλού­με εδώ και μέρες για άμε­ση σύγκλη­ση του ΔΣ για από­φα­ση συμ­με­το­χής στην απερ­γία της 24/09.  Με διά­φο­ρες προ­φά­σεις ανα­βο­λών και καθυ­στε­ρή­σε­ων προσ­διο­ρί­στη­κε για αύριο Πέμ­πτη στις 6μμ στο ΕΚΘ.

Καλού­με επί­σης τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να παρα­κο­λου­θή­σουν τη συνε­δρί­α­ση.

 

Κάνου­με σαφές στο παράρ­τη­μα της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας της ΓΣΕΕ

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ