ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 11 Π.Μ. ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Συνάδελφε‑α,

Μόλις μετά την ψήφι­ση του «ανα­πτυ­ξια­κού πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου» που έδω­σε γη και ύδωρ στους “επεν­δυτές” και παράλ­λη­λα τσά­κι­σε παρα­πά­νω εργα­τι­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, εργο­δό­τες-κυβέρ­νη­ση ετοι­μά­ζουν το επό­με­νο βαρύ χτύ­πη­μα. Αυτήν τη φορά στο στό­χα­στρο μπαί­νει η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση.

Πατώ­ντας πάνω στους νόμους των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, με απο­κο­ρύ­φω­μα τον εμβλη­μα­τι­κό «νόμο Κατρού­γκα­λου» και σύμ­φω­να με απο­φά­σεις της ΕΕ, θέλουν να καταρ­γή­σουν τον κοι­νω­νι­κό χαρα­κτή­ρα της Ασφά­λι­σης, να προ­χω­ρή­σουν στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­σή της, να μετα­τρέ­ψουν το δικαί­ω­μα του λαού στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, σε ατο­μι­κό. Θέλουν να γλι­τώ­σουν κρά­τος και εργο­δο­σία από τις ήδη πετσο­κομ­μέ­νες εισφο­ρές που δίνουν για να εξα­σφα­λί­ζει ο κάθε εργα­ζό­με­νος το δικαί­ω­μα να έχει περί­θαλ­ψη, πρό­νοια, αξιο­πρε­πή σύντα­ξη. Αλλά ακό­μα και αυτές οι εισφο­ρές, είναι κομ­μά­τι από τον δικό μας ιδρώ­τα, κλεμ­μέ­νη δου­λειά από εμάς, που τσε­πώ­νουν οι μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες.

Όχι στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Ασφά­λι­σης!

Με το νέο νομο­σχέ­διο, η ασφά­λι­ση γίνε­ται μπίζ­να, δίνε­ται το δικαί­ω­μα στις ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές να θησαυ­ρί­ζουν εις βάρος των εργα­ζό­με­νων, χωρίς καμιά κατο­χύ­ρω­ση των χρη­μά­των που θα πρέ­πει να δίνει ο εργα­ζό­με­νος, για όσο και όπο­τε μπο­ρεί. Είναι πρό­σφα­τη η εμπει­ρία από την πτώ­χευ­ση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, με χιλιά­δες ανθρώ­πους να χάνουν χιλιά­δες ευρώ.

Αλλά και όπου επι­λέ­γο­νται προ­γράμ­μα­τα ιδιω­τι­κής ασφά­λι­σης, ουσια­στι­κά αυξά­νο­νται οι κρα­τή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, ενώ περιο­ρί­ζο­νται τα ασφα­λι­στι­κά τους δικαιώ­μα­τα, τόσο στην περί­θαλ­ψη, όσο και στην κάλυ­ψη των προ­στα­τευό­με­νων μελών τους.

Ουσια­στι­κά, μένουν τελεί­ως ακά­λυ­πτοι χιλιά­δες συνά­δελ­φοι που εργά­ζο­νται με μερι­κή απα­σχό­λη­ση, με προ­γράμ­μα­τα ανα­κύ­κλω­σης της ανερ­γί­ας, οι άνερ­γοι, τα παι­διά μας.

Δεν αφο­ρά μόνο το επί­πε­δο της σύντα­ξης, αλλά το σύνο­λο της ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής μας περί­θαλ­ψη, τις συν­θή­κες εργα­σί­ας μας!

Το Ασφα­λι­στι­κό δεν είναι μόνο το δικαί­ω­μα στη σύντα­ξη. Είναι ένα  πλέγ­μα προ­στα­σί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης που αφο­ρά το σύνο­λο της ζωής μας. Ξεκι­νά­ει από τις συντά­ξεις γήρα­τος και τα επι­δό­μα­τα πρό­νοιας (π.χ. επί­δο­μα ανερ­γί­ας) μέχρι την φρο­ντί­δα της υγεί­ας, ακό­μα και τα μέτρα προ­στα­σί­ας της σωμα­τι­κής ακε­ραιό­τη­τας γνω­στά και ως μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς. Είμα­στε κλά­δος που θρη­νεί δεκά­δες θύμα­τα κάθε χρό­νο, πρό­κλη­ση μόνι­μων τραυ­μα­τι­σμών αλλά και μακρο­πρό­θε­σμων βλα­βών στην υγεία μας που φαί­νο­νται μετέ­πει­τα. Τα βάρη, η εργα­σία μέσα στα χημι­κά (βαφεία, συγκολ­λή­σεις, χυτή­ρια κλπ) προ­κα­λούν από ορθο­πε­δι­κά μέχρι καρ­κί­νους. Στην ΛΑΡΚΟ δυο θανα­τη­φό­ρα εργο­δο­τι­κά εγκλή­μα­τα από τον Ιού­λη, στην ΕΚΜΕ θανα­τη­φό­ρο δυστύ­χη­μα τον Γενά­ρη, στην ΣΙΔΕΝΟΡ δυο ατυ­χή­μα­τα μέσα σε μια μέρα τον Απρί­λιο, στην KLEEMANN οι εργα­ζό­με­νοι στα βαφεία δου­λεύ­ουν σε ακα­τάλ­λη­λους χώρους και η λίστα είναι μακριά.

Αλλά και στο κομ­μά­τι των συντά­ξε­ων, αυτές μετα­τρέ­πο­νται σε επί­δο­μα πτω­χο­κο­μεί­ου από το κρά­τος, ενώ για κάθε παρα­πά­νω ευρώ, ο εργα­ζό­με­νος θα πρέ­πει να πλη­ρώ­νει σε όλο τον εργα­σια­κό του βίο πολ­λα­πλά­σια.

Οι εργα­ζό­με­νοι, οι συντα­ξιού­χοι δεν πρέ­πει να δώσου­με χώρο και χρό­νο σε αυτό το χτύ­πη­μα! Το μέτω­πο της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης μας αφο­ρά όλους!

Σήμε­ρα υπάρ­χουν όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να υπάρ­ξει ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα που θα προ­στα­τεύ­ει τον εργα­ζό­με­νο, θα του εξα­σφα­λί­ζει αξιο­πρε­πή και ποιο­τι­κή ζωή μετά τον εργα­σια­κό βίο, θα του προ­σφέ­ρει δωρε­άν ανα­βαθ­μι­σμέ­νες υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας – Πρό­νοιας και Περί­θαλ­ψης. Σήμε­ρα πρέ­πει, να απαι­τή­σου­με Ενιαίο Υπο­χρε­ω­τι­κό Απο­κλει­στι­κά Δημό­σιο Σύστη­μα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης. Να δώσου­με τη μάχη για να δια­σω­θεί ο θεσμός της Δημό­σιας Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, αλλά και να βελ­τιω­θεί, για να στη­ρί­ζει ουσια­στι­κά τα κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα της εργα­τι­κής λαϊ­κής οικο­γέ­νειας. Η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση πρέ­πει να είναι υπο­χρε­ω­τι­κή, καθο­λι­κή και να ανή­κει στην ευθύ­νη του κρά­τους και της εργο­δο­σί­ας.

Κι ενώ προ­ε­τοι­μά­ζε­ται νέα επί­θε­ση στο ασφα­λι­στι­κό, οι εργα­ζό­με­νοι στον κλά­δο του μετάλ­λου συνε­χί­ζουν να πλη­ρώ­νουν την «ανά­πτυ­ξη» !!

Στη ΣΙΔΕΝΟΡ ακό­μη εκκρε­μεί η υπο­γρα­φή Επι­χει­ρη­σια­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης, που διεκ­δί­κη­σαν οι εργα­ζό­με­νοι μέσα από κινη­το­ποι­ή­σεις το καλο­καί­ρι που μας πέρα­σε, καθώς η άρνη­ση της εργο­δο­σί­ας συνε­χί­ζε­ται.

Στην KLEEMANN 50 ώρες δου­λειάς τη βδο­μά­δα, μετά τις απο­λύ­σεις πολ­λών συνα­δέλ­φων τον Μάη. Το κερα­σά­κι στην τούρ­τα είναι οι παρά­νο­μες υπε­ρω­ρί­ες τα Σάβ­βα­τα που ξεκί­νη­σαν τελευ­ταία. Αντί να δώσουν ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων, τη στιγ­μή που ο τζί­ρος της εται­ρί­ας ανε­βαί­νει και ανοί­γουν νέα μονά­δα στην Κίνα, στε­ρούν την ξεκού­ρα­σή τους για λίγα ευρώ παρα­πά­νω.

Στην ΕΚΜΕ οι εργο­λα­βι­κοί ζουν με το «φύγε εσύ, έλα εσύ» ανά­λο­γα με τις ανά­γκες της παρα­γω­γής. Οι υπε­ρω­ρί­ες και η δου­λειά τα Σάβ­βα­τα είναι πλέ­ον συνή­θεια, ενώ σε κατά περί­πτω­ση έργα οι εργά­τες καλού­νται να κάνουν 12ωρες βάρ­διες χωρίς ρεπό.

Μας ανα­γκά­ζουν να ανε­χό­μα­στε τις περισ­σό­τε­ρες ώρες δου­λειάς για να αυξή­σου­με τον μισθό μας αφού τα ψίχου­λα που παίρ­νου­με δεν φτά­νουν για να ζήσου­με τις οικο­γέ­νειές μας. Η εργο­δο­σία προ­τι­μά­ει να μας εξο­ντώ­νει στη δου­λειά με απε­ριό­ρι­στες υπε­ρω­ρί­ες αντί να προ­σλαμ­βά­νει άτο­μα για να καλύ­ψει τις ανά­γκες της παρα­γω­γής, στε­ρώ­ντας μας ακό­μη και την ξεκού­ρα­ση, στε­ρώ­ντας μας τις μέρες που περ­νά­με με τις οικο­γέ­νειές μας. Παράλ­λη­λα αυτή η κατά­στα­ση αυξά­νει κατα­κό­ρυ­φα το ενδε­χό­με­νο εργα­τι­κού ατυ­χή­μα­τος, αφού η κού­ρα­ση μπο­ρεί πολ­λές φορές να οδη­γή­σει σε «απρο­σε­ξί­ες» τις οποί­ες με θρά­σος η εργο­δο­σία ρίχνει σε εμάς!

Η «ανά­πτυ­ξή» τους πατά­ει πάνω στις πλά­τες των εργα­τών, πάνω στα σμπα­ρα­λια­σμέ­να δικαιώ­μα­τα μας!!

Προ­ϋ­πό­θε­ση για να κατα­φέ­ρου­με να πετύ­χου­με τις διεκ­δι­κή­σεις μας είναι να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να μέσα από το συν­δι­κά­το μας!

Να δυνα­μώ­σει η συζή­τη­ση και η οργά­νω­ση του αγώ­να για τα αιτή­μα­τά μας!

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/11 ΣΤΙΣ 19.00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1ος  ΟΡΟΦΟΣ)

Τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας: 6994290368/ 6948083241  e‑mail: metallokmak@​gmail.​com…

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ K. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ τηλ. 6974544489 e-mail: metallokmak@gmail.com