Συλλαλητήριο στις 17 Οκτώβρη

Νέα συγκέ­ντρω­ση των Συν­δι­κά­των

Κλιμακώνουμε την πάλη μας ενάντια στην αντεργατική επίθεση,
με νέο Συλλαλητήριο στις 17 Οκτώβρη και
συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7μμ

 

Οι Ομο­σπον­δί­ες, τα Εργα­τι­κά Κέντρα και τα Συν­δι­κά­τα που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ συνε­χί­ζου­με με μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη, μαχη­τι­κό­τη­τα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα τη δρά­ση μας για να μην φέρει η κυβέρ­νη­ση το κατά­πτυ­στο νομο­σχέ­διο, διεκ­δι­κώ­ντας σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής.

Πατά­με πάνω στις δυο απερ­για­κές μάχες 24 Σεπτέμ­βρη και 2 Οκτώ­βρη που πέτα­ξαν στα σκου­πί­δια τους σχε­δια­σμούς κυβέρ­νη­σης, εργο­δο­τών και της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ που οι εργα­ζό­με­νοι ονό­μα­σαν συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία, να περά­σουν τα νέα αντερ­γα­τι­κά μέτρα χωρίς να κου­νη­θεί φύλ­λο.

Τώρα, χωρίς ανα­μο­νή κλι­μα­κώ­νου­με με νέο Συλ­λα­λη­τή­ριο στις 17 Οκτώ­βρη.

Να πάρει τώρα πίσω η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ το νομο­σχέ­διο-σκού­πα για τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες. Την πολι­τι­κή που δίνει γη και ύδωρ στους επεν­δυ­τές και γκρε­μί­ζει όσα εργα­τι­κά-λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα έμει­ναν όρθια με σκλη­ρό αγώ­να, στην περί­ο­δο της κρί­σης, τσα­κί­ζο­ντας τα εργα­τι­κά, συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα.

  • Κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­σία επι­διώ­κουν τον ορι­στι­κό εντα­φια­σμό των κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων, αφού για την επέ­κτα­σή τους, απαι­τεί­ται «τεκ­μη­ρί­ω­ση των επι­πτώ­σε­ων στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα του κλά­δου», που θα φέρει νέα συμπί­ε­ση των μισθών.
  • Ενι­σχύ­ουν εκ νέου τις ενώ­σεις προ­σώ­πων, που η σύμ­βα­ση που θα υπο­γρά­φουν θα υπε­ρι­σχύ­ει της κλα­δι­κής.
  • Ακό­μα και οι Τοπι­κές κλα­δι­κές συμ­βά­σεις θα υπε­ρι­σχύ­ουν ένα­ντι κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων που συμπιέ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τους ήδη άθλιους μισθούς.
  • Προ­ω­θούν το «ηλε­κτρο­νι­κό μητρώο» και την ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία για τις γενι­κές συνε­λεύ­σεις και απερ­γί­ες.
  • Καταρ­γούν και το ελά­χι­στο δικαί­ω­μα για μονο­με­ρή προ­σφυ­γή στον ΟΜΕΔ.
  • Θεω­ρούν τον εργα­ζό­με­νο συνυ­πεύ­θυ­νο για τη μη κατα­βο­λή ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών από τον εργο­δό­τη, με απο­τέ­λε­σμα τη μη ανα­γνώ­ρι­ση των ενσή­μων!
  • Υπο­νο­μεύ­πυν την πλη­ρω­μή της υπε­ρω­ρια­κής απα­σχό­λη­σης με το πλα­φόν 12% που βάζει δήθεν για κατα­πο­λέ­μη­ση της μερι­κής απα­σχό­λη­σης.
  • Ορί­ζουν τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας ως «ανώ­τα­το άρχο­ντα», για να παρεμ­βαί­νει όπο­τε αυτός νομί­ζει στα συν­δι­κα­λι­στι­κά μας δικαιώ­μα­τα.

Παίρ­νο­ντας «φόρα» από τον απερ­γο­κτό­νο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και το αντερ­γα­τι­κό του πλαί­σιο νομί­ζουν ότι θα σαρώ­σουν τα πάντα.

Προ­χω­ρούν παρα­πέ­ρα με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, αξιο­ποιώ­ντας την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας, για να χτυ­πή­σουν ότι έχει απο­μεί­νει από τα ασφα­λι­στι­κά-συντα­ξιο­δο­τι­κά δικαιώ­μα­τα. 

Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να ξεπερ­νώ­ντας τα εμπό­δια της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ, που έκα­νε ό,τι μπο­ρού­σε για υπάρ­ξει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου, απέ­να­ντι στο νομο­σχέ­διο της ΝΔ, ξοφλώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο τις δεσμεύ­σεις της απέ­να­ντι στο ΣΕΒ και τις άλλες εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις για στή­ρι­ξη των μέτρων, σπέρ­νο­ντας σύγ­χυ­ση και μοι­ρο­λα­τρία.

Με το σύν­θη­μα: «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα! Διεκ­δι­κού­με σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, ζωής με δικαιώ­μα­τα» δίνου­με τη μάχη της ενη­μέ­ρω­σης μέσα σε κάθε κλά­δο και χώρο δου­λειάς, δυνα­μώ­νου­με το μαζι­κό και ενω­τι­κό ρεύ­μα αντί­στα­σης στην αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων.

Καλού­με όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να πάρουν όλα τα μέτρα για να είναι το Συλ­λα­λη­τή­ριο μαζι­κό, δυνα­μι­κό.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις