ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Στις 26 – 27/Νοέμβρη προ­χω­ρά­με με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία στις εκλο­γές του Συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ & δημο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Οι εκλο­γές στο Σύλ­λο­γο μας διε­ξά­γο­νται σε μία περί­ο­δο που η εργα­τι­κή τάξη δέχε­ται ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση. Με το τελευ­ταίο « ανα­πτυ­ξια­κό» νόμο που ψηφί­σθη­κε στην Βου­λή, η κυβέρ­νη­ση έδει­ξε ξεκά­θα­ρα τις προ­θέ­σεις της, μεγά­λες φορο­α­παλ­λα­γές και επεν­δυ­τι­κά κίνη­τρα για το κεφά­λαιο και περαι­τέ­ρω τσά­κι­σμα εργα­τι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των για μας. Η ΝΔ μπή­κε επι­θε­τι­κά και δεί­χνει απο­φα­σι­σμέ­νη να ξεμπερ­δεύ­ει γρή­γο­ρα με τις «εκκρε­μό­τη­τες» που άφη­σε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η « ανά­πτυ­ξη για όλους» που δια­δέ­χθη­κε την « δίκαιη ανά­πτυ­ξη» έρχε­ται να ισο­πε­δώ­σει ότι με αγώ­νες έμει­νε όρθιο στα χρό­νια της κρί­σης. Πλη­ρώ­σα­με την κρί­ση τους, τώρα μας ζητούν να πλη­ρώ­σου­με και την «ανά­πτυ­ξη» τους. Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για την « ανά­πτυ­ξη» που ευαγ­γε­λί­ζο­νται.. το τσά­κι­σμα των μισθών και των ΣΣΕ ( ειδι­κά των κλα­δι­κών), το πάγω­μα των συλ­λο­γι­κών δια­δι­κα­σιών  του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, η απερ­γία στον γύψο,  ο έλεγ­χος των συν­δι­κά­των,  το φακέ­λω­μα των μελών του( μέσω του νέου συν­δι­κα­λι­στι­κού νόμου), έλεγ­χος και τιμω­ρία των εργα­ζό­με­νων που δεν εξυ­πη­ρε­τούν τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα με δια­δι­κα­σί­ες fast track..Με το άρθρο 178 του «ανα­πτυ­ξια­κού» νόμου δίνει την δυνα­τό­τη­τα στα ΔΣ με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες ( χωρίς αυξη­μέ­νη πλειο­ψη­φία και χωρίς αιτιο­λό­γη­ση) να εκχω­ρεί σε ιδιώ­τες την καθα­ριό­τη­τα, το πρά­σι­νο, τον ηλε­κτρο­φω­τι­σμό.

Υπε­ρα­σπι­στές και υπέρ­μα­χοι της αντι­λαϊ­κής – αντερ­γα­τι­κής κατεύ­θυν­σης και οι πλειο­ψη­φί­ες των νεο­ε­κλεγ­μέ­νων δημο­τι­κών αρχών του νομού. Από­λυ­τα προ­ση­λω­μέ­νες στην γραμ­μή κυβέρ­νη­σης και ΕΕ, αξιο­ποιούν κάθε μορ­φή ελα­στι­κών σχέ­σε­ων εργα­σί­ας- για φθη­νή εργα­τι­κή δύναμη‑, συμ­βάλ­λο­ντας στην ανα­κύ­κλω­ση της ανερ­γί­ας,  δεν διεκ­δι­κούν μόνι­μες θέσεις εργα­σί­ας, ενι­σχύ­ουν τα ιδιω­τι­κά επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, απα­ξιώ­νουν υπη­ρε­σί­ες και δομές στους δήμους για τις παρα­δώ­σουν με μεγα­λύ­τε­ρη ευκο­λία σε εργο­λά­βους.

 

Συνά­δελ­φοι

Ως διοί­κη­ση του σωμα­τεί­ου-οι δυνά­μεις της ΔΑΣ –όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα προ­σπά­θη­σαν να συσπει­ρώ­σουν όλους τους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου, ανε­ξαρ­τή­του σχέ­σε­ως εργα­σί­ας. Άλλω­στε στο σωμα­τείο μας- και είμα­στε περή­φα­νοι γι’ αυτό-  είναι από τα πρώ­τα σωμα­τεία πανελ­λα­δι­κά που τρο­πο­ποί­η­σε το κατα­στα­τι­κό του, ώστε να μπο­ρούν να είναι μέλη του ΌΛΟΙ οι εργα­ζό­με­νοι στους δήμους .Αυτά τα τρία χρό­νια πρω­το­στα­τή­σα­με στους αγώ­νες για μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά ( συμ­βα­σιού­χοι καθα­ριό­τη­τας, ΕΣΠΑ παι­δι­κών σταθ­μών, κοι­νω­φε­λή εργα­σία). Το σωμα­τείο μας- ενώ­νο­ντας την φωνή του και με άλλα ταξι­κά συν­δι­κά­τα-  συνέ­βα­λε καθο­ρι­στι­κά στην ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων των συμ­βα­σιού­χων στην καθα­ριό­τη­τα, στην δημιουρ­γία επι­τρο­πής αγώ­να που συντό­νι­ζε δυνά­μεις σε βορειο­ελ­λα­δί­τι­κο επί­πε­δο, αγώ­νες που «στρί­μω­ξαν» την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και οδή­γη­σαν στην προ­κή­ρυ­ξη μόνι­μων θέσε­ων εργα­σί­ας, μετά από πολ­λά χρό­νια.

Μπή­κα­με μπρο­στά για τα μικρά και τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του κλά­δου,  παλέ­ψα­με για τα ΒΑΕ,  για μέτρα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας, για για­τρό εργα­σί­ας και τεχνι­κό ασφα­λεί­ας, για μέτρα πρό­λη­ψης εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των. Μάλι­στα μέσα στον Δεκέμ­βρη ετοι­μά­ζου­με μια ημε­ρί­δα για την υγιει­νή και την  ασφά­λεια στους χώρους δου­λειάς. Για­τί η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της δου­λειάς, η έλλει­ψη προ­σω­πι­κού, μέσων προ­στα­σί­ας, ο απαρ­χαιω­μέ­νος στό­λος ( απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων, μηχα­νη­μά­των έργων κλπ) δημιουρ­γούν ένα εκρη­κτι­κό μείγ­μα που οδη­γεί καθη­με­ρι­νά σε εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα και δυστυ­χώς και σε δεκά­δες δυστυ­χή­μα­τα τα τελευ­ταία χρό­νια.

Δώσα­με μάχες για την ανά­κτη­ση όλων των απω­λειών, την επα­να­φο­ρά του 13ου και 14ου μισθού, το ξεπά­γω­μα των κλι­μα­κί­ων, για την απλη­ρω­σιά κ.α

Γι’ όλα τα παρα­πά­νω την τελευ­ταία τριε­τία βγά­λα­με δεκά­δες ανα­κοι­νώ­σεις, κάνα­με περιο­δεί­ες, συσκέ­ψεις, συνε­λεύ­σεις ανά δήμο, ενη­με­ρώ­νο­ντας με κάθε τρό­πο τους εργα­ζό­με­νους. Προ­κη­ρύ­ξα­με δεκά­δες απερ­γί­ες, στά­σεις εργα­σί­ας, πήρα­με μέρος σε συλ­λα­λη­τή­ρια των ταξι­κών σωμα­τεί­ων, κάνα­με παρεμ­βά­σεις σε υπουρ­γεία, στους υπεύ­θυ­νους του γρα­φεί­ου του πρω­θυ­πουρ­γού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.. στον ίδιο τον πρω­θυ­πουρ­γό..

Ήρθα­με σε κόντρα με τον εργο­δο­τι­κό – κυβερ­νη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό ‑που δίνο­ντας τα ρέστα του- μάχε­ται μ’ όλες του τις δυνά­μεις το σωμα­τείο μας..Αποκαλύπτοντας το βρώ­μι­κο ρόλο τους στο κίνη­μα, τους χαλά­με τα σχέ­δια.. Όσοι λάσπη όμως και να ρίξουν.. « σε τού­τα εδώ τα μάρ­μα­ρα κακιά σκου­ριά δε πιά­νει» ..

Ο εργο­δο­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός λοι­πόν και στον κλά­δο μας, που­λά παρα­γο­ντι­σμό, κολ­λη­τι­λί­κια με δημο­τι­κές αρχές, « εξυ­πη­ρε­τή­σεις», βάζει πλά­τη για ξεπού­λη­μα εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, για ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις στην καθα­ριό­τη­τα και όχι μόνο.. Στρώ­νει το δρό­μο σε κυβέρ­νη­ση και δημο­τι­κές αρχές για να περά­σουν τα αντερ­γα­τι­κά μέτρα χωρίς να κου­νη­θεί φύλ­λο ( το δια­πι­στώ­σα­με ΚΑΙ στις τελευ­ταί­ες απερ­γί­ες του κλά­δου) για να το πετύ­χει,  καλ­λιερ­γεί αυτα­πά­τες, συμ­βά­λει στο περαι­τέ­ρω χαμή­λω­μα των απαι­τή­σε­ων, στην μοι­ρο­λα­τρία.. με χιλιοει­πω­μέ­νες ατά­κες όπως « οι αγώ­νες δεν έχουν απο­τέ­λε­σμα με τον τρό­πο που γίνο­νται» ή «… η απερ­γία έφα­γε τα ψωμιά της..» , με τις ευλο­γί­ες φυσι­κά και της πλειο­ψη­φί­ας της ομο­σπον­δί­ας. Χρειά­ζε­ται να τους γυρί­σου­με την πλά­τη συνά­δελ­φοι. Η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση σ όλους αυτούς η συσπεί­ρω­ση στο σωμα­τείο, η μαζι­κή συμ­με­το­χή στις εκλο­γές, στο να βγει η ΔΑΣ ακό­μα πιο δυνα­τή μέσα απ’ αυτές.

Συνά­δελ­φοι όλα το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, μέσα από παρα­λεί­ψεις και αδυ­να­μί­ες, πιστεύ­ου­με ότι οι δυνά­μεις μας στά­θη­καν στο ύψος των περι­στά­σε­ων, μπή­καν μπρο­στά,  οργά­νω­σαν αγώ­νες, πήραν πρω­το­βου­λί­ες οργά­νω­σης της δρά­σης και της αντί­στα­σης. Άλλω­στε εχθροί και φίλοι πια ομο­λο­γούν ότι η συμ­βο­λή της ΔΑΣ, του σωμα­τεί­ου μας, ήταν καθο­ρι­στι­κή στο να μη υπάρ­χει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου στους χώρους δου­λειάς.. Ακό­μα και αυτοί που δεν συμ­φω­νούν σ’ όλα μαζί μας, που δια­τη­ρούν ακό­μα τις επι­φυ­λά­ξεις τους, ξέρουν  ότι μπο­ρούν να στη­ρι­χθούν στην ανι­διο­τέ­λεια, στην ακε­ραιό­τη­τα και στο ασυμ­βί­βα­στο αγω­νι­στι­κό μας φρό­νη­μα.  Για­τί εμείς συνά­δελ­φοι πιστεύ­ου­με – ένα παρα­πά­νω στους και­ρούς που δια­νύ­ου­με-  ότι δε  χρεια­ζό­μα­στε σωμα­τεία- σφρα­γί­δες, παρα­μά­γα­ζα της εκά­στο­τε διοί­κη­σης του δήμου ή της κυβέρ­νη­σης, σωμα­τεία προ­θα­λά­μους δικη­γο­ρι­κών γρα­φεί­ων.. για­τί εμείς θέλου­με το σωμα­τείο να παλεύ­ει καθη­με­ρι­νά για τα προ­βλή­μα­τα των εργα­ζό­με­νων, να οργα­νώ­νει τον αγώ­να τους και όχι να συμ­με­τέ­χει σε απερ­γο­σπα­στι­κούς μηχα­νι­σμούς, να μην έχει καμία εξάρ­τη­ση από τις διοι­κή­σεις αντί­θε­τα να βάζει εμπό­δια στους αντερ­γα­τι­κούς σχε­δια­σμούς τους.. Τέτοιο σωμα­τείο θέλου­με, τέτοιο σωμα­τείο παλεύ­ου­με καθη­με­ρι­νά για να είναι το σωμα­τείο μας. Ένα σωμα­τείο ζωντα­νό, μαζι­κό, αγω­νι­στι­κό, με τα μέλη του να συμ­με­τέ­χουν στην ζωή του.. ένα σωμα­τείο που διεκ­δι­κεί όχι μόνο την ανά­κτη­ση των απω­λειών αλλά την ανα­τρο­πή τού­της της βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής, την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων εργα­τι­κών – λαϊ­κών ανα­γκών κόντρα σε κυβέρ­νη­ση, κεφά­λαιο και ΕΕ, ένα σωμα­τείο με στα­θε­ρή κατεύ­θυν­ση και προ­σα­να­το­λι­σμό που μάχε­ται για:

 • ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
 • ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
 • ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
 • ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΓΙΑ ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
 • ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
 • ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
 • ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΕ
 • ΓΙΑ ΑΝΆΚΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
 • ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
 • ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 13ΟΥ – 14ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ/ ΥΓΕΊΑ