Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών

ΕΜΠΡΟΣ ΛΑΕ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟ ΒΙΟΣ!

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών

 

Ήδη ξεκί­νη­σε ο νέος γύρος πλει­στη­ρια­σμών που αφο­ρούν και στη λαϊ­κή στέ­γη, την ίδια στιγ­μή που η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να στη­ρί­ξει τις τρά­πε­ζες με κάθε τρό­πο, παρέ­χο­ντας ακό­μα και εγγύ­η­ση του Δημο­σί­ου για να αγο­ρα­στούν τα προ­βλη­μα­τι­κά δάνεια από ξένα funds. Με αυτόν τον τρό­πο ΚΑΙ κλι­μα­κώ­νουν τους εκβια­σμούς για να πλη­ρω­θούν τα δάνεια, ΚΑΙ δια­βε­βαιώ­νουν τους «επεν­δυ­τές» ότι δεν πρό­κει­ται να χάσουν τα λεφτά τους ΚΑΙ απαλ­λάσ­σουν τις τρά­πε­ζες από τον μπε­λά της είσπρα­ξης.

Πρό­κει­ται για την προί­κα της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ προς τους τρα­πε­ζί­τες και τα άλλα αρπα­κτι­κά του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού συστή­μα­τος, που για τη ΝΔ απο­τε­λεί έτσι κι αλλιώς την πρώ­τη γραμ­μή της πολι­τι­κής της, ώστε να δώσει επι­πλέ­ον φόρα στα κέρ­δη και στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Είναι οι στρα­τη­γι­κές συγκλί­σεις που μοι­ρά­ζο­νται οι πρώ­ην και οι τωρι­νοί για να σκά­ψουν από κοι­νού με την ΕΕ ακό­μη βαθύ­τε­ρο λάκ­κο για τους εργα­ζό­με­νους και το λαό.

Πρέ­πει να βρε­θού­με στην πρώ­τη γραμ­μή για την υπε­ρά­σπι­ση της λαϊ­κής κατοι­κί­ας, να εμπο­δί­σου­με τη διε­ξα­γω­γή πλει­στη­ρια­σμών, να απο­τρέ­ψου­με δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, κατα­σχέ­σεις για χρέη προς το δημό­σιο ή τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία. Το επό­με­νο διά­στη­μα στρέ­φου­με την προ­σο­χή μας στους πλει­στη­ρια­σμούς πρώ­της κατοι­κί­ας, ερχό­μα­στε σε επα­φή με τους συναν­θρώ­πους μας που κιν­δυ­νεύ­ουν να χάσουν το σπί­τι τους, τους στη­ρί­ζου­με και τους οργα­νώ­νου­με.

Να δώσου­με χέρι βοή­θειας σε κάθε λαϊ­κό άνθρω­πο που το χρειά­ζε­ται, απο­κα­λύ­πτο­ντας ταυ­τό­χρο­να το σύνο­λο των αντι­λαϊ­κών σχε­δια­σμών της κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των της πλου­το­κρα­τί­ας. Να συσπει­ρώ­σου­με κόσμο στον αγώ­να για κάλυ­ψη των απω­λειών, για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας. Ήδη, από το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, η δρά­ση μας έχει φέρει απο­τε­λέ­σμα­τα με πλει­στη­ρια­σμούς που απο­τρά­πη­καν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην Αθή­να και σε άλλες πόλεις.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

 

Γραμ­μα­τεία Θεσ­σα­λο­νί­κης ΠΑΜΕ

Επι­τρο­πή κατά των πλει­στη­ρια­σμών

Τηλέ­φω­να επι­κοι­νω­νί­ας: 2310 233 134, 6970 063 313, 2310 529 907