Σύσκεψη για τις εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση στις 13 Γενάρη

Νέες αρνη­τι­κές εξε­λί­ξεις δρο­μο­λο­γού­νται από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ στο Ασφα­λι­στι­κό, καθώς, σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες δηλώ­σεις κυβερ­νη­τι­κών αξιω­μα­τού­χων, το νέο ασφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο θα έρθει στη Βου­λή εντός του Γενά­ρη του 2020.

Προει­δο­ποιού­με ότι η ΝΔ έρχε­ται να εφαρ­μό­σει και όχι να ακυ­ρώ­σει το νόμο Κατρού­γκα­λου (ΣΥΡΙΖΑ), να ολο­κλη­ρώ­σει το έγκλη­μα στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση. Προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε έγκαι­ρα για να συμ­βά­λου­με στην οργά­νω­ση της πάλης των Συν­δι­κά­των και του λαού πριν να είναι αργά.

Καλού­με σε συνα­γερ­μό και ανοί­γου­με πλα­τιά τη συζή­τη­ση, καλώ­ντας σε συσπεί­ρω­ση για δημό­σια, καθο­λι­κή, υπο­χρε­ω­τι­κή Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, για την οικο­δό­μη­ση ενιαί­ου συστή­μα­τος Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, που περι­λαμ­βά­νει τα συντα­ξιο­δο­τι­κά δικαιώ­μα­τα, τις υπη­ρε­σί­ες πρό­λη­ψης και απο­κα­τά­στα­σης της υγεί­ας, τις παρο­χές και υπη­ρε­σί­ες Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας.

Βρι­σκό­μα­στε σε αγω­νι­στι­κή επι­φυ­λα­κή και ετοι­μό­τη­τα, δηλώ­νο­ντας ότι δεν θα επι­τρέ­ψου­με το νέο έγκλη­μα σε βάρος της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης. Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση, προ­χω­ρά­με σε σύσκε­ψη την Δευ­τέ­ρα 13 Γενά­ρη 2020 στις 7.00 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης και προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε με απο­φά­σεις για απερ­γία την ημέ­ρα που η κυβέρ­νη­ση θα προ­σπα­θή­σει να φέρει στη Βου­λή το νέο αντια­σφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα.

Ο στό­χος όλων των κυβερ­νή­σε­ων ως σήμε­ρα και της ΕΕ είναι η απαλ­λα­γή του κρά­τους και της εργο­δο­σί­ας από τις όποιες εισφο­ρές κατέ­βα­λαν στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία, να γίνει ακό­μα φθη­νό­τε­ρη η ήδη φθη­νή εργα­τι­κή δύνα­μη.

Οι εργα­ζό­με­νοι, οι συντα­ξιού­χοι δεν πρέ­πει να δώσουν χώρο και χρό­νο. Από τη στά­ση της ανα­μο­νής έχουν καεί στο χυλό όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, καθώς οι ανα­τρο­πές στα ασφα­λι­στι­κά και συντα­ξιο­δο­τι­κά δικαιώ­μα­τα δεν στα­μά­τη­σαν ποτέ. Κάθε νέος αντια­σφα­λι­στι­κός νόμος όχι απλά δεν καταρ­γού­σε τους προη­γού­με­νους, αλλά τους ενδυ­νά­μω­νε.

Το μεγά­λο μέτω­πο της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης μας αφο­ρά όλους. Από τους νέους εργα­ζό­με­νους ως τους συντα­ξιού­χους. Το Ασφα­λι­στι­κό δεν είναι μόνο το δικαί­ω­μα στη σύντα­ξη. Αφο­ρά την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων και των οικο­γε­νειών τους, την Υγεία – Πρό­νοια, αφο­ρά τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες, τους αγρό­τες, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες ΕΒΕ, συνο­λι­κά όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό.

Σήμε­ρα υπάρ­χουν όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να υπάρ­ξει ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα που θα προ­στα­τεύ­ει τον εργα­ζό­με­νο, θα του εξα­σφα­λί­ζει αξιο­πρε­πή και ποιο­τι­κή ζωή μετά τον εργα­σια­κό βίο, θα του προ­σφέ­ρει δωρε­άν ανα­βαθ­μι­σμέ­νες υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας – Πρό­νοιας και Περί­θαλ­ψης.

Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση, καλού­με εργα­ζό­με­νους, συν­δι­κα­λι­στι­κές, συντα­ξιου­χι­κές, νεο­λαι­ί­στι­κες οργα­νώ­σεις να πάρουν μέρος στη σύσκε­ψη του ΠΑΜΕ τη Δευ­τέ­ρα 13 Γενά­ρη στις 7.00 μ.μ., στη μεγά­λη αίθου­σα του ΕΚΘ, για να συζη­τή­σου­με και να οργα­νώ­σου­με τη δρά­ση μας ενά­ντια στην αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης

Σχετικές δημοσιεύσεις