Τα «νόμιμα πολιτικά σκάνδαλα» συνεχίζονται και από τη διοίκηση Ζέρβα

Η διοί­κη­ση Ζέρ­βα συνε­χί­ζει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών παρά τις, υπο­κρι­τι­κές από ό,τι απο­δει­κνύ­ε­ται, δηλώ­σεις τους ότι είναι υπέρ του “δημό­σιου χαρα­κτή­ρα των υπη­ρε­σιών του δήμου”. Δεν ξεχνά­με άλλω­στε ότι η διοί­κη­ση Ζέρ­βα αρνή­θη­κε να στη­ρί­ξει ψήφι­σμα των εργα­ζο­μέ­νων στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο ενά­ντια στο άρθρο 178 του πολυ­νό­μου της κυβέρ­νη­σης, άρθρο που κάνει πιο εύκο­λη την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών των δήμων.

-Θυμί­ζου­με ότι η είσο­δος ιδιω­τι­κών εται­ρειών στο μηχα­νουρ­γείο ξεκί­νη­σε το 2013. Όλα αυτά τα χρό­νια, με συνε­χείς δια­γω­νι­σμούς, επι­χει­ρη­μα­τί­ες έχουν “μπου­κω­θεί” με εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Συνε­χί­ζει την ίδια τακτι­κή η διοί­κη­ση Ζέρ­βα, όταν με δηλώ­σεις τους στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο και σε ΜΜΕ, ο δήμαρ­χος και αντι­δή­μαρ­χοι καταγ­γέλ­λουν ότι παρέ­λα­βαν τον στό­λο οχη­μά­των σε άσχη­μη κατά­στα­ση. Τους πλη­ρο­φο­ρού­με, αν το έχουν ξεχά­σει, ότι όλα αυτά τα χρό­νια υπεύ­θυ­νες για τη συντή­ρη­ση των οχη­μά­των είναι ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες.

-Στο μηχα­νουρ­γείο του δήμου εργά­ζο­νταν και εργά­ζο­νται πάνω από 60 εργα­το­τε­χνί­τες όλων των ειδι­κο­τή­των. Όλοι τους είναι πλέ­ον μόνι­μοι και αορί­στου χρό­νου. Το μηχα­νουρ­γείο έχει εγκα­τα­στά­σεις που ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες τις ζηλεύ­ουν. Η συνει­δη­τή υπο­βάθ­μι­σή του συνε­χί­ζε­ται.

Το κόλ­πο για να κερ­δί­ζουν εκα­τομ­μύ­ρια οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες είναι γνω­στό από τη διοί­κη­ση Μπου­τά­ρη και το συνε­χί­ζει ο Ζέρ­βας. Δεν προ­μη­θεύ­ε­ται το μηχα­νουρ­γείο ανταλ­λα­κτι­κά, εργα­λεία, μηχα­νή­μα­τα που είναι απα­ραί­τη­τα για τη συντή­ρη­ση και επι­σκευή των οχη­μά­των από τους εργα­ζό­με­νους του δήμου, καλού­νται οι ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες να “σώσουν” την κατά­στα­ση, με το αζη­μί­ω­το βέβαια. Πότε θα πάρουν από­φα­ση για την προ­μή­θεια όλων των υλι­κών που χρειά­ζε­ται το μηχα­νουρ­γείο; Θα κάνουν γρή­γο­ρες δια­δι­κα­σί­ες ή θα δού­με πάλι το ίδιο έργο (γρή­γο­ρες δια­δι­κα­σί­ες για εργο­λα­βί­ες και ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, “σκα­λώ­νουν” οι δια­γω­νι­σμοί για προ­μή­θεια ανταλ­λα­κτι­κών, εργα­λεί­ων, υλι­κών, Μέσων Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας κ.α.); “Γρα­φειο­κρα­τία” και “πολυ­δαί­δα­λη νομο­θε­σία” υπάρ­χουν μόνο όταν πρό­κει­ται να προ­μη­θευ­τούν διά­φο­ρα υλι­κά οι υπη­ρε­σί­ες του δήμου;

Οι εργα­ζό­με­νοι του μηχα­νουρ­γεί­ου έχουν απο­δεί­ξει ότι η συντή­ρη­ση και η επι­σκευή των οχη­μά­των και καλύ­τε­ρη και φθη­νό­τε­ρη θα είναι αν γίνει με μέσα του δήμου. Μια ματιά στη δια­κή­ρυ­ξη του δια­γω­νι­σμού και την κοστο­λό­γη­ση των εργα­σιών που γίνε­ται για τις ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες το απο­δει­κνύ­ει.

Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών του μηχα­νουρ­γεί­ου είναι ένα από τα νόμι­μα πολι­τι­κά σκάν­δα­λά τους, που βασί­ζε­ται στους νόμους και την πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων. Πολι­τι­κή είναι η από­φα­ση της διοί­κη­σης Ζέρ­βα να συνε­χί­σει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση.

Καλού­με τις παρα­τά­ξεις “Δύνα­μη Ενό­τη­τας”, ΑΔΗΚ, ΔΑΚΕ του ΣΕΔΘ να ξανα­κοι­τά­ξουν την άπο­ψή τους για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών του μηχα­νουρ­γεί­ου. Απο­δεί­χτη­κε ότι οι ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες δεν “ήρθαν για να βοη­θή­σουν και να φύγουν”, όπως υπο­στή­ρι­ζαν και παρα­μύ­θια­ζαν τους συνα­δέλ­φους, αλλά για να μεί­νουν. Ζητού­με την άμε­ση συνε­δρί­α­ση του δ.σ. του σωμα­τεί­ου. Καλού­με το λαό της Θεσ/νίκης να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα για το πως ο δήμαρ­χος και η διοί­κη­σή του δια­χει­ρί­ζο­νται κρί­σι­μες δημο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και τους δημο­τι­κούς φόρους που πλη­ρώ­νει