9η Μάη του 1945: Σύμβολο της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ την Πέμπτη 9η ΜΑΗ

Ώρα 10πμ στο Άγαλμα Βενιζέλου

 

9η Μάη του 1945: Σύμβολο της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

«Μάης ’36: Ετούτος ‘δω ο λαός δε γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του».

 

H αντι­φα­σι­στι­κή νίκη των λαών, ο ηρω­ι­κός ξεση­κω­μός των εργα­τών το Μάη του 1936 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη απο­τε­λούν παρα­κα­τα­θή­κη για τους αγώ­νες σήμε­ρα, απο­τε­λούν ένα τερά­στιο ιστο­ρι­κό δίδαγ­μα για το παρόν και το μέλ­λον του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος.

Για την 9η Μάη του 1945, ως σύμ­βο­λο της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης, τρέ­φουν άσβε­στο μίσος οι δια­κρα­τι­κές ενώ­σεις, τα κάθε λογής δια­πι­στευ­μέ­να όργα­να που υπη­ρε­τούν τον καπι­τα­λι­σμό. Επι­χει­ρούν να τη σβή­σουν από τη μνή­μη, παρα­χα­ράσ­σουν το περιε­χό­με­νό της, αντι­στρέ­φουν την ιστο­ρι­κή αλή­θεια.

Πρω­το­στα­τώ­ντας στην αντι­κο­μου­νι­στι­κή υστε­ρία, στη βρώ­μι­κη θεω­ρία ταύ­τι­σης κομ­μου­νι­σμού – φασι­σμού, η Ε.Ε καθιέ­ρω­σε την 9η Μάη ως «Μέρα της Ευρώ­πης», απα­λεί­φο­ντας τη «Μέρα της Νίκης των Λαών»! Οι επι­διώ­ξεις τους θα απο­τύ­χουν.

Ως ελά­χι­στη από­δο­ση τιμής σε αυτήν την αθά­να­τη επο­ποι­ία, οφεί­λουν όλοι να κατα­δι­κά­σουν τις άθλιες προ­σπά­θειες αμαύ­ρω­σής της, που συνε­χώς επι­χει­ρούν φορείς και μηχα­νι­σμοί της αστι­κής τάξης, της Ε.Ε του καπι­τα­λι­σμού.

Οι ταξι­κές δυνά­μεις, το ΠΑΜΕ τιμούν τη μέρα σύμ­βο­λο της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης των λαών, τη μνή­μη των νεκρών της τάξης μας το ΜΑΗ του ’36 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Τις μέρες που συμ­βο­λί­ζουν ότι το εργα­τι­κό κίνη­μα έχει τον τρό­πο, έχει την δύνα­μη να συντρί­ψει το φασι­σμό και όσους τον εκτρέ­φουν και τον στη­ρί­ζουν, τις μέρες που δεί­χνουν το δρό­μο που πρέ­πει να χαρά­ξει το εργα­τι­κό κίνη­μα για να οδη­γη­θεί σε κατα­κτή­σεις.