ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΜΕ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΑ ΤΗΣ 84ης ΔΕΘ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνε­δρί­α­σε η τοπι­κή γραμ­μα­τεία Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ με θέμα:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ, ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΜΕ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΑ ΤΗΣ 84ης ΔΕΘ

 

Στο πλαί­σιο αυτό προ­χω­ρά­με την Δευ­τέ­ρα 26/8 και ώρα 7:30μμ, σε ομι­λία και συναυ­λία – γλέ­ντι στο πάρ­κο μπρο­στά στο ΕΚΘ .

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δηλώ­σεις φέρ­νει στο τρα­πέ­ζι νέα παρα­πλά­νη­ση για την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Με την κοροϊ­δία περί «δίκαι­ης ανά­πτυ­ξης», «επι­στρο­φής στην κανο­νι­κό­τη­τα», «τέλος των μνη­μο­νί­ων», προ­σπα­θεί να πεί­σει ότι μέχρι το 2060 πρέ­πει να γίνουν ανε­κτές από το σύνο­λο του λαού μας οι συνε­χείς απώ­λειες σε μισθό, συντά­ξεις, κοι­νω­νι­κή πρό­νοια.

Έχει γίνει ήδη σαφές ότι οι αντι­λαϊ­κές «μετα­μνη­μο­νια­κές δεσμεύ­σεις», τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα, οι αντερ­γα­τι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις, τα διά­φο­ρα μέτρα στή­ρι­ξης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων είναι οι πυλώ­νες πάνω στους οποί­ους θα ξεδι­πλω­θεί η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ετοι­μά­ζει ευθεία παρέμ­βα­ση στη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και συντρι­πτι­κό χτύ­πη­μα στο δικαί­ω­μα στην απερ­γία, συνε­χί­ζο­ντας από εκεί που στα­μά­τη­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου.  Ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας σημεί­ω­σε ότι ετοι­μά­ζε­ται νέος συν­δι­κα­λι­στι­κός νόμος ο οποί­ος θα προ­βλέ­πει ηλε­κτρο­νι­κό φακέ­λω­μα σε βάρος των συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων και ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία για την κήρυ­ξη απερ­γί­ας!

Ο νέος υπουρ­γός φρό­ντι­σε να πάρει ήδη θέση πλάι στη συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία η οποία τις ίδιες μέρες που ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ ψήφι­ζαν από κοι­νού τον απερ­γο­κτό­νο νόμο, η πλειο­ψη­φία της ΓΣΕΕ τον κατά­πιε αμά­ση­το. Όχι μόνο αρνή­θη­κε να πάρει από­φα­ση για απερ­γία προ­σπα­θώ­ντας να επι­βάλ­λει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου αλλά παράλ­λη­λα σιγό­ντα­ρε. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η δήλω­ση του πρό­ε­δρου της ΓΣΕΕ πως «η απερ­γία έχει φάει τα ψωμιά της», δήλω­ση-βού­τυ­ρο στο ψωμί της εργο­δο­σί­ας και των κυβερ­νή­σε­ων της.

ΝΑ ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ. Το ταξι­κό εργα­τι­κό κίνη­μα, το ΠΑΜΕ και οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που συσπει­ρώ­νο­νται σε αυτό γνω­ρί­ζουν τον τρό­πο που μπο­ρεί και πρέ­πει να απο­κρου­στεί η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και το μακρύ χέρι του κρά­τους και της εργο­δο­σί­ας που επι­διώ­κουν να βάλουν μέσα στις εργα­τι­κές συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις. ΕΞΩ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Της ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

 

ΟΛΟΙ στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Πλατεία Αριστοτέλους 6μμ

Σχετικές δημοσιεύσεις