ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19:00

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με την ψήφι­ση του κρα­τι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού-Καρ­μα­νιό­λα για το 2020 συμπλη­ρώ­νει και ολο­κλη­ρώ­νει τη σφα­γή των εργα­σια­κών και κοι­νω­νι­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων και των άλλων λαϊ­κών στρω­μά­των.

ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός υλο­ποιεί τις «μετα­μνη­μο­νια­κές» δεσμεύ­σεις της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης. Απο­δέ­χε­ται την ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία, τα ενι­σχυ­μέ­να πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα, που βγαί­νουν από το ξεζού­μι­σμα και φορο­λό­γη­ση του εργα­ζό­με­νου λαού. Οδη­γούν τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό σε μεγα­λύ­τε­ρη φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση.

Στα δέκα χρό­νια οικο­νο­μι­κής κρί­σης οι εργα­ζό­με­νοι πλή­ρω­σαν ξανά και ξανά. Η πολι­τι­κή στή­ρι­ξης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, μας πήρε κατα­κτή­σεις και δικαιώ­μα­τα. Αυτή η πολι­τι­κή με βάση τους νόμους των μνη­μο­νί­ων συνε­χί­ζει να εφαρ­μό­ζε­ται, ενώ παράλ­λη­λα συνε­χί­ζουν και νέες αντερ­γα­τι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις.

Για το λόγο αυτό κυβέρ­νη­ση & αφε­ντι­κά τη στιγ­μή που προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν για το αφή­γη­μα της  “ανά­πτυ­ξης για όλους” στον κλά­δο του μετάλ­λου βλέ­που­με:

  • την εργο­δο­σία της ΣΙΔΕΝΟΡ αμεί­λι­κτη στο να δώσει πίσω έστω κι ένα μέρος από αυτά που έκλε­ψε από τους εργα­ζό­με­νους την τελευ­ταία δεκα­ε­τία της κρί­σης ενώ ταυ­τό­χρο­να πραγ­μα­το­ποιεί  έργο ανα­βάθ­μι­σης μηχα­νη­μά­των παρα­γω­γής στο έλα­στρον, ιδιαί­τε­ρα μεγά­λου κόστους, παράλ­λη­λα ετοι­μά­ζει επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια σε άλλους κλά­δους!!
  • βιο­μη­χα­νί­ες του κλά­δου μας οδη­γού­νται στην απα­ξί­ω­ση και κιν­δυ­νεύ­ουν με λου­κέ­το όπως στην περιο­χή μας η ΕΛΒΟ, τη στιγ­μή μάλι­στα που η μετα­φο­ρά με τη δημό­σια συγκοι­νω­νία έχει κατα­ντή­σει πλέ­ον το καθη­με­ρι­νό μαρ­τύ­ριο του κόσμου.

το έγκλη­μα που επί χρό­νια γίνε­ται σε βάρος των εργα­τών της ΛΑΡΚΟ που με τη ζωή τους πλη­ρώ­νουν τη συνει­δη­τή, δια­χρο­νι­κή από όλες τις κυβερ­νή­σεις και με κατεύ­θυν­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, απα­ξί­ω­ση-εγκα­τά­λει­ψη της.  Μία συνει­δη­τή επι­λο­γή που στό­χο έχει να δοθεί ως λεία  σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς  ομί­λους και να αξιο­ποι­η­θεί όπως αυτοί κρί­νουν, σύμ­φω­να με τα συμ­φέ­ρο­ντά τους.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΧΛΙΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΟΙ-ΑΝΕΡΓΙΑ-ΜΙΖΕΡΗ ΖΩΗ

Για τους εργα­ζό­με­νους προ­βλέ­πε­ται νέα κατα­κρε­ούρ­γη­ση εργα­σια­κών και ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των, αφού έχει στρώ­σει το έδα­φος για την ουσια­στι­κή κατάρ­γη­ση των κλα­δι­κών συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων, η μισθο­λο­γι­κή πολι­τι­κή και ο κατώ­τε­ρος μισθός συνε­χί­ζουν να καθο­ρί­ζο­νται από την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και τις υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις.

Τι προ­βλέ­πει:

  • Μέσα από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό παγιώ­νο­νται και μειώ­νο­νται οι παρο­χές για τους ανέρ­γους, για την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας, που αφο­ρά ουσια­στι­κά την πρό­λη­ψη. Προ­βλέ­πο­νται περι­κο­πές 4 εκατ. ευρώ, όταν ήδη οι ελλεί­ψεις στα Κέντρα Υγεί­ας είναι τρα­γι­κές, ενώ με επι­πλέ­ον 800 εκατ. ευρώ φορο­λο­γία επι­βα­ρύ­νο­νται τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, που σηκώ­νουν σχε­δόν το 93% των φορο­λο­γι­κών εσό­δων του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού.
  • Παράλ­λη­λα μεί­ω­ση υπάρ­χει στις συντα­ξιο­δο­τι­κές δαπά­νες καθώς μειώ­νε­ται κατά 192 εκατ. ευρώ το κον­δύ­λι για κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις στο φόντο του νέου ασφα­λι­στι­κού που θα λει­τουρ­γεί με όρους ατο­μι­κής ευθύ­νης και ρίσκου. Επί­σης μειώ­σεις κατά 173 εκατ. ακό­μα και για τα επι­δό­μα­τα των ανα­πή­ρων.
  • Στον αντί­πο­δα οι πρό­σθε­τες φορο­ε­λα­φρύν­σεις στο κεφά­λαιο κατα­γρά­φο­νται στα 616 εκατ. ευρώ.
  • Η εισφο­ρο­ε­λά­φρυν­ση από τη μεί­ω­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών φτά­νει τα 123 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.
  • Η συνο­λι­κή «απλο­χε­ριά» προς τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους από κρα­τι­κά και ευρω­παϊ­κά κον­δύ­λια για τη στή­ρι­ξη των επεν­δύ­σε­ων τους, δίνε­ται με επι­πλέ­ον 6 δισ. ευρώ.

Προ­βλέ­πε­ται μετα­ξύ άλλων:

  • Περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση του συντε­λε­στή φορο­λο­γί­ας επι­χει­ρή­σε­ων από το 28% σε 24%. Επί­σης, μεί­ω­ση του φόρου επί των μερι­σμά­των στους μετό­χους των επι­χει­ρή­σε­ων στο 5% από 10%.

Απέ­να­ντι σ΄ όλα αυτά οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα δίνου­με μαζι­κή, μαχη­τι­κή απά­ντη­ση διεκ­δι­κώ­ντας αιτή­μα­τα που καλύ­πτουν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας.

 

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ K. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ τηλ. 6974544489 e-mail: metallokmak@gmail.com

Σχετικές δημοσιεύσεις