ΝΕΑ

Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στην ΛΑΡΚΟ

Το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του και στη­ρί­ζει τον δίκαιο αγώ­να των συνα­δέλ­φων στην ΛΑΡΚΟ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων την Πέμπτη 24 Οκτώβρη

Οι Ομο­σπον­δί­ες, τα Εργα­τι­κά Κέντρα και τα Συν­δι­κά­τα που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ συνε­χί­ζου­με με μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη, μαχη­τι­κό­τη­τα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα τη δρά­ση μας ενά­ντια στο κατά­πτυ­στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛEIΣ?

Συνα­δελ­φοι εχου­με ευθυ­νη απε­να­ντι στον εαυ­το μας και τα παι­δια μας. Δεν είναι μονο­δρο­μος να ζου­με με το αγχος αν θα σχο­λα­σου­με σωοι και αβλα­βεις για το πενι­χρο μερο­κα­μα­το που περ­νου­με.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών

Πρέ­πει να βρε­θού­με στην πρώ­τη γραμ­μή για την υπε­ρά­σπι­ση της λαϊ­κής κατοι­κί­ας, να εμπο­δί­σου­με τη διε­ξα­γω­γή πλει­στη­ρια­σμών, να απο­τρέ­ψου­με δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, κατα­σχέ­σεις για χρέη προς το δημό­σιο ή τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συλλαλητήριο στις 17 Οκτώβρη

Με το σύν­θη­μα: «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα! Διεκ­δι­κού­με σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, ζωής με δικαιώ­μα­τα» δίνου­με τη μάχη της επι­τυ­χί­ας μέσα σε κάθε κλά­δο και χώρο δου­λειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η λει­τουρ­γία των αστι­κών συγκοι­νω­νιών με κρι­τή­ριο όχι την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των λαϊ­κών ανα­γκών αλλά τη συμ­βο­λή τους στην καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία δημιουρ­γεί εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ

Δέχτη­καν να παρα­δώ­σουν στα χέρια της εργο­δο­σί­ας κατα­κτή­σεις ενός αιώ­να αγώ­νων και θυσιών της εργα­τι­κής τάξης.  Την κατάρ­γη­ση των ΣΣΕ, την κατάρ­γη­ση του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, την διά­λυ­ση της συλ­λο­γι­κής δρά­σης των συν­δι­κά­των.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3 4 6