ΝΕΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η λει­τουρ­γία των αστι­κών συγκοι­νω­νιών με κρι­τή­ριο όχι την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των λαϊ­κών ανα­γκών αλλά τη συμ­βο­λή τους στην καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία δημιουρ­γεί εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΑΧΤΥΠΟΥΝ

Δέχτη­καν να παρα­δώ­σουν στα χέρια της εργο­δο­σί­ας κατα­κτή­σεις ενός αιώ­να αγώ­νων και θυσιών της εργα­τι­κής τάξης.  Την κατάρ­γη­ση των ΣΣΕ, την κατάρ­γη­ση του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, την διά­λυ­ση της συλ­λο­γι­κής δρά­σης των συν­δι­κά­των.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΠΛΟΚΟ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!

Κανείς δεν είναι μόνος του! Η αλλη­λεγ­γύη είναι το όπλο μας. Δεν έχου­με να φοβη­θού­με τίπο­τα! Αντί­θε­τα οι εργο­δό­τες αυτό που φοβού­νται περισ­σό­τε­ρο απ’ όλα είναι η οργά­νω­ση μέσα κι έξω  απ‘ το χώρο δου­λειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΘ 2019 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η πάλη των εργα­ζο­μέ­νων, για δου­λειά με όρους και μισθούς που θα μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις πραγ­μα­τι­κές μας ανά­γκες, είναι μπρο­στά μας και μας χρειά­ζε­ται όλους στο πόδι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης είναι Επιτακτική Ανάγκη

Η ανά­πτυ­ξή, η κερ­δο­φο­ρία, οι επεν­δύ­σεις που υπό­σχο­νται σημε­ρι­νές και επί­δο­ξες κυβερ­νή­σεις, προ­ϋ­πο­θέ­τουν το τσά­κι­σμα των δικαιω­μά­των μας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όχι άλλο αίμα συναδέλφων!

Καλού­με όλους τους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου  να παλέ­ψου­με και να βάλου­με μπρο­στά τις δικές μας ανά­γκες, για έναν κόσμο που το πιο σημα­ντι­κό θα είναι η ανθρώ­πι­νη ζωή και όχι οι άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας και το κυνή­γι του κέρ­δους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3 4 5 7