ΝΕΑ

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Η συμ­με­το­χή σου στην εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή μας συνέ­λευ­ση στις 24/1 , αλλά και στις εκλο­γές στις 4−5−6−7 του Φλε­βά­ρη θα παί­ξει τερά­στιο ρόλο. Είναι συμ­με­το­χή που δυνα­μώ­νει και εσέ­να αλλά και το σωμα­τείο.

Κάνε το βήμα :

  • Γρά­ψου στο σωμα­τείο
  • Ενί­σχυ­σε το με τη παρου­σία σου και τη ψήφο σου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης του ΠΑΜΕ 2015

Δεν ανα­γνω­ρί­ζου­με το κρα­τι­κό χρέ­ος, παλεύ­ου­με για τη μονο­με­ρή ολο­σχε­ρή δια­γρα­φή του, για την κατάρ­γη­ση των τριών μνη­μο­νί­ων, για ρήξη με ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ και τους άλλους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ

Το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για το ασφα­λι­στι­κό, που παρου­σί­α­σε ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας και διέρ­ρευ­σε στον Τύπο, συνι­στά εφιαλ­τι­κό σενά­ριο για τους σημε­ρι­νούς και μελ­λο­ντι­κούς συντα­ξιού­χους.

Τον αντια­σφα­λι­στι­κό αυτό δρό­μο της κυβέρ­νη­σης μόνο οι εργα­ζό­με­νοι και τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα με την πάλη και την συμ­μα­χία τους μπο­ρούν να τον φρά­ξουν, να εμπο­δί­σουν αυτά και τα αντια­σφα­λι­στι­κά μέτρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σήμε­ρα, τον 21ο αιώ­να, έπρε­πε να μιλά­με για το πώς θα βελ­τιώ­νε­ται η ζωή μας προς το καλύ­τε­ρο και αυτά που είχα­με να τα κάνου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρα και πιο καλά, έτσι που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας. Οι ανά­γκες όμως του αντα­γω­νι­σμού των εται­ρειών και η επι­δί­ω­ξή τους διαρ­κώς για περισ­σό­τε­ρο κέρ­δος μας επα­να­φέ­ρουν τους όρους και την ποιό­τη­τα ζωής παλαιό­τε­ρων χρό­νων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηλά το κεφά­λι, τώρα όλοι στον αγώ­να, να ορί­σου­με εμείς οι ίδιοι τις ζωές μας, να γίνου­με εμείς οι πρω­τα­γω­νι­στές των εξε­λί­ξε­ων. Συνά­δελ­φε θυμή­σου: όποια κατά­κτη­ση, όποιο δικαί­ω­μα απέ­κτη­σε ποτέ ο λαός, όπως και η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, είναι απο­τέ­λε­σμα των σκλη­ρών αγώ­νων και ανα­με­τρή­σε­ων του ίδιου του λαού, τίπο­τα δεν του χαρί­στη­κε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση συμμετοχής στην Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη 2016

Δε θα παρα­δώ­σου­με την ασφά­λι­ση μας στα κορά­κια των ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών και των μεγα­λε­μπό­ρων της υγεί­ας! Το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο δε διορ­θώ­νε­ται! Μόνο ανα­τρέ­πε­ται! Αρκε­τά πια με τα άθλια ψέμα­τα της κυβέρ­νη­σης και των παπα­γά­λων τους! Αρκε­τά με την κοροϊ­δία και τις απά­τες τους!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ!

Η φρο­ντί­δα για την Υγεία, την Πρό­νοια, τις συντά­ξεις είναι δικαί­ω­μα του λαού, βασι­κό συστα­τι­κό της ανά­πτυ­ξης και της κοι­νω­νι­κής προ­ό­δου. Η ανα­κοί­νω­ση των νέων μέτρων από την κυβέρ­νη­ση να απα­ντη­θεί αγω­νι­στι­κά. Η ασφά­λι­ση είναι δικαί­ω­μα!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με ψέματα, προκλήσεις και καταστολή προχωρά η κυβέρνηση στη διάλυση του Ασφαλιστικού!

Έπε­σε και το τελευ­ταίο φύλ­λο συκής! Με το προ­σχέ­διο του νέου ασφα­λι­στι­κού απο­κα­λύ­φθη­κε με τον πιο τρα­ντα­χτό τρό­πο για ποιούς η κυβέρ­νη­ση νομο­θε­τεί και ποιούς εξυ­πη­ρε­τεί και το νέο ασφα­λι­στι­κό. Απο­κα­λύ­φθη­κε ότι όποια «ανά­πτυ­ξη» προ­σμέ­νουν και επι­διώ­κουν να υπάρ­χει, αυτή θα πατή­σει πάνω στα συντρίμ­μια των εργα­τι­κών λαϊ­κών δικαιω­μά­των.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο Δ.Σ. του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας

Τη Δευ­τέ­ρα 11/01/2016 συγκρο­τή­θη­κε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Σωμα­τεί­ου Μισθω­τών Τεχνι­κών Μακε­δο­νί­ας και απο­φά­σι­σε την νέα του σύν­θε­ση, όπως προ­έ­κυ­ψε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση για συμμετοχή του Σωματείου σε Απεργία ενάντια στην επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση στην Κοινωνική Ασφάλιση

Την Τρί­τη 29/12/2015 συνε­δρί­α­σε το Δ.Σ. του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζό­με­νων στις Επι­χει­ρή­σεις Παρα­γω­γής Επι­σι­τι­στι­κών Προ­ϊ­ό­ντων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας εκτι­μώ­ντας τη δρά­ση του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 4 5 6 7